Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  
 Kapitał podstawowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnejKapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń Kapitał z aktualizacji wycenyRóżnice kursowe z przeliczenia jednostek
podporządkowanych
Zyski zatrzymane RazemKapitał własny przypadający udziałom niekontrolującymKapitał własny razem
NOTA   23.1, 23.2  23.3 23.4 23.5 23.6   23.7  
01/01/2014  2 285  148  -  (201)  23 716   25 948   1 603  27 551 
(Strata) netto  -   -   -   -   (5 811)  (5 811) (17)  (5 828)
Rachunkowość zabezpieczeń inwestycji netto w podmiocie zagranicznym   -   -   -  659  -  659  -  659
Składniki innych całkowitych dochodów  -   (1 467)  -  51 (16)  (1 432) 102  (1 330)
Całkowite dochody netto  -   (1 467)  -  710  (5 827)  (6 584) 85  (6 499)
Zmiana struktury udziału niekontrolującego  -   -   -   -  23 23 (72) (49)
Dywidendy  -   -   -   -  (616) (616) (1) (617)
31/12/2014  2 285   (1 319)  -  509  17 296   18 771   1 615   20 386 
01/01/2013  2 285  (73) 6 81  24 180   26 479   1 828   28 307 
Zysk/(Strata) netto  -   -   -   -  176 176 (86) 90
Składniki innych całkowitych dochodów  -  221 (6) (282) 3 (64) (136) (200)
Całkowite dochody netto  -  221 (6) (282) 179 112 (222) (110)
Zmiana struktury udziału niekontrolującego  -   -   -   -  (1) (1) (2) (3)
Dywidendy  -   -   -   -  (642) (642) (1) (643)
31/12/2013  2 285  148  -  (201)  23 716   25 948   1 603   27 551