Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

 NOTA20142013 (dane przekształcone)
Rachunek zysków lub strat      
Przychody ze sprzedaży 7  106 832   113 597 
Koszt własny sprzedaży 8  (101 010)  (107 853)
Zysk brutto ze sprzedaży  5 822   5 744 
Koszty sprzedaży  (3 920)  (3 883)
Koszty ogólnego zarządu  (1 512)  (1 451)
Pozostałe przychody operacyjne 9.1 766 571
Pozostałe koszty operacyjne 9.2  (5 924) (714)
Udział w wyniku finansowym jednostek  wycenianych metodą praw własności 16 57 40
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej  (4 711) 307
Przychody finansowe 10.1 354 460
Koszty finansowe 10.2  (1 889) (610)
Przychody i koszty finansowe netto 10  (1 535) (150)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem  (6 246) 157
Podatek dochodowy 11 418 (67)
Zysk/(Strata) netto  (5 828) 90
Składniki innych całkowitych dochodów:      
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty (16) (6)
Wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania  -  (12)
Zyski i straty aktuarialne   (20) 4
Podatek odroczony 11 4 2
które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków (655) (194)
Instrumenty zabezpieczające 23.3  (1 758) 260
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych                                                                                                    23.5 769 (405)
Podatek odroczony 11, 23.3 334 (49)
Całkowite dochody netto  (6 499) (110)
Zysk/(Strata) netto przypadający na    (5 828) 90
akcjonariuszy jednostki dominującej    (5 811) 176
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących   (17) (86)
Całkowite dochody netto przypadające na  (6 499) (110)
akcjonariuszy jednostki dominującej    (6 584) 112
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących   85 (222)
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję)  (13,59)  0,41