Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

  NOTA  31/12/2014   31/12/2013 (dane przekształcone)  01/01/2013 (dane przekształcone)
AKTYWA        
Aktywa trwałe      
Rzeczowe aktywa trwałe 12  22 644  24 904  24 331
Nieruchomości inwestycyjne 13 111 121 112
Wartości niematerialne 14 703 823  1 296 
Prawa wieczystego użytkowania gruntów 89 95 94
Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności 16 672 615 594
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 40 40 41
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 11.2 385 151 285
Pozostałe aktywa długoterminowe  17 327 158 55
Aktywa obrotowe      
Zapasy 19  9 829  13 749   14 903 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 20  7 057  7 768   7 996 
Pozostałe aktywa finansowe 21 862 165 368
Należności z tytułu podatku dochodowego 35 59 84
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22  3 937   2 689   2 029 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży   34 15 65
     21 754   24 445   25 445 
Aktywa razem    46 725   51 352   52 253 
PASYWA        
KAPITAŁ WŁASNY      
Kapitał podstawowy 23.1  1 058   1 058   1 058 
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 23.2  1 227   1 227   1 227 
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń  23.3, 32.4.2  (1 319) 148 (73)
Kapitał z aktualizacji wyceny 23.4  -   -  6
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 23.5 509 (201) 81
Zyski zatrzymane 23.6  17 296   23 716   24 180 
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej  18 771   25 948   26 479 
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 23.7  1 615   1 603   1 828 
Kapitał własny razem    20 386   27 551   28 307 
ZOBOWIĄZANIA      
Zobowiązania długoterminowe       
Kredyty, pożyczki i obligacje 24  9 670  6 507  7 523
Rezerwy  25 709 658 660
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 11.2 75 538 668
Przychody przyszłych okresów 28 8 10 15
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 26  1 843  133 169
     12 305   7 846   9 035
Zobowiązania krótkoterminowe       
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 27  11 215  14 013  12 504
Kredyty i pożyczki 24 987 850  1 233
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 42 36 83
Rezerwy 25 648 821 802
Przychody przyszłych okresów 28 122 124 168
Pozostałe zobowiązania finansowe 29  1 020 110 121
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży    -  1  - 
     14 034   15 955   14 911 
Zobowiązania razem  26 339   23 801   23 946 
Pasywa razem  46 725   51 352   52 253