Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  NOTA 20142013 (dane przekształcone) 
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej    
Zysk/(Strata) netto   (5 828) 90
Korekty o pozycje:    
Udział w wyniku finansowym jednostek 16 (57) -40
    wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 8.2  1 991   2 111 
Strata z tytułu różnic kursowych 31.3 880 64
Odsetki netto 31.4 241 272
Dywidendy 10.1 (2) (2)
Strata na działalności inwestycyjnej 31.5  5 015  94
Podatek dochodowy od zysku/(straty) przed opodatkowaniem 11 (418) 67
Zmiana stanu rezerw  31.1 141 391
Zmiana stanu kapitału pracującego  1 752   2 815
zapasy 31.1  4 106  974
należności 31.1 924 405
zobowiązania 31.1  (3 278)  1 436
Pozostałe korekty 31.2 (360) (215)
Podatek dochodowy (zapłacony) 31.6 (168) (107)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  3 187   5 540 
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej    
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów  (3 700)  (2 382)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów 400 164
Nabycie akcji i udziałów (792) (536)
Sprzedaż akcji i udziałów 48  - 
Depozyty netto (27) 19
Dywidendy otrzymane 2 22
Wpływy z tytułu udzielonych pożyczek 5 272
Pozostałe   44  - 
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej  (4 020)  (2 441)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej    
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek  9 639   3 589 
Emisja obligacji  2 350  700
Spłaty kredytów i pożyczek  (9 023)  (5 433)
Wykup obligacji  -  (304)
Odsetki zapłacone  31.4 (245) (310)
Dywidendy wypłacone (617) (642)
Płatności  zobowiązań  z  tytułu  umów  leasingu  finansowego (30) (28)
Otrzymane dotacje 10 1
Pozostałe   (1) (11)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej  2 083   (2 438)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  1 250  661
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych (2) (1)
Środki  pieniężne i ich  ekwiwalenty  na  początek  okresu  2 689   2 029 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 22  3 937   2 689