1. Informacje ogólne

1.1. Podstawowa działalność Grupy ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 („Spółka”, „PKN ORLEN”, „Emitent”, „Jednostka Dominująca”)  powstał z połączenia Petrochemii Płock S.A. z Centralą Produktów Naftowych S.A. w dniu 7 września 1999 roku.

PKN ORLEN wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Grupa ORLEN”, „Grupa Kapitałowa ORLEN”, „Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest jednym z największych i najbardziej nowoczesnych koncernów  paliwowo - energetycznych  w Europie Środkowej działającym na rynku polskim, litewskim, czeskim i niemieckim. Grupa ponadto posiada jednostki zlokalizowane na terenie Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji, Szwajcarii, Estonii, Łotwy i Kanady.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest przerób ropy naftowej oraz  produkcja paliw, wyrobów petrochemicznych i chemicznych, jak również sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów paliwowych. Grupa ORLEN prowadzi także  poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów oraz wytwarza, prowadzi dystrybucję i obrót energią elektryczną i cieplną.

Przedmiotem działalności spółek Grupy ORLEN jest również działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej i paliw, transport drogowy i kolejowy, usługi konserwacyjno-remontowe, laboratoryjne, ochrony, projektowe, administracyjne oraz ubezpieczeniowe i finansowe.

Akcje PKN ORLEN są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie (GPW)  w systemie notowań ciągłych. Pierwsze notowanie akcji odbyło się  26  listopada 1999 roku. Według klasyfikacji GPW w Warszawie PKN ORLEN jest zaklasyfikowany do sektora paliwowego.

Na rynku kapitałowym obecna jest także jedna ze spółek zależnych PKN ORLEN - Unipetrol a.s., której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Jednostka Dominująca posiadała bezpośrednio lub pośrednio udziały i akcje w 87 jednostkach powiązanych - szczegółowe informacje przedstawiono w nocie 5.

1.2. Posiadane koncesje

Grupa prowadzi działalność gospodarczą, która ze względu na interes publiczny wymaga posiadania koncesji.

 31/12/2014 Okresy pozostałe do wygaśnięcia koncesji (w latach)
Energia elektryczna: wytwarzanie, dystrybucja, obrót Mar-16
Energia cieplna: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, obrót May-16
Paliwa ciekłe i gazowe: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, obrót, magazynowanie Jan-16
Bezzbiornikowe magazynowanie ropy naftowej i paliw płynnych 15
Złoża soli kamiennej: poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatacja  Jan-19
Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Mar-1
Ochrona osób i mienia  bezterminowo 

W ocenie Zarządu prawdopodobieństwo nieuzyskania wymaganych koncesji jest znikome.

Na dzień 31 grudnia 2014 i 31 grudnia 2013 roku Grupa nie posiadała zobowiązań umownych na usługi koncesjonowane zgodnie z interpretacją KIMSF 12.

1.3. Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2014 roku:

 Liczba akcji / liczba głosówWartość nominalna akcji (w PLN)Udział w kapitale podstawowym  
Skarb Państwa  117 710 196    27,52%
ING OFE*  40 000 000    9,5%
Aviva OFE*  30 000 000    7,0%
Pozostali  239 998 865    56,1%
   427 709 061    100,0%

*zgodnie z informacjami z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zwołanego na dzień 15 maja 2014 roku

1.4 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład organów zarządczych i nadzorujących Jednostki Dominującej jest następujący:

Zarząd

Dariusz Jacek Krawiec  
Sławomir Jędrzejczyk  
Piotr Chełmiński  
Krystian Pater  
Marek Podstawa

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki
Członek Zarządu ds. Produkcji
Członek Zarządu ds. Sprzedaży

 

Rada Nadzorcza

Angelina Anna Sarota  
Leszek Jerzy Pawłowicz   
Adam Ambrozik  
Maciej Bałtowski  
Cezary Banasiński  
Grzegorz Borowiec  
Artur Gabor  
Radosław L. Kwaśnicki  
Cezary Możeński 

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej