43. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 24 marca 2015 roku.

Dariusz Krawiec – Prezes Zarządu

Sławomir Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu

Piotr Chełmiński – Członek Zarządu

Krystian Pater – Członek Zarządu

Marek Podstawa – Członek Zarządu