42. Wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby ujęcia lub ujawnienia w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.