41. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji

Na dzień 31 grudnia 2014 roku spółki Grupy ORLEN były stroną w następujących istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej:

41.1. Postępowania, w których spółki z Grupy ORLEN są stroną pozwaną

41.1.1. Postępowania, których wartość stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych Emitenta

41.1.1.1. Ryzyko dotyczące zbycia aktywów i wierzytelności w związku z nabyciem akcji Unipetrol

Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania z tytułu szkód będących między innymi wynikiem zarzucanych PKN ORLEN przez Agrofert Holding a.s. (Agrofert) czynów nieuczciwej konkurencji oraz rzekomo bezprawnego naruszenia dobrego imienia firmy Agrofert w związku z nabyciem przez PKN ORLEN akcji spółki UNIPETROL a.s. Wyrokiem z dnia 21 października 2010 roku Trybunał Arbitrażowy w Pradze oddalił w całości powództwo Agrofert przeciwko PKN ORLEN o zapłatę 2 992 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2014 roku (co odpowiada 19 464 mln CZK) wraz z odsetkami oraz zobowiązał Agrofert do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez PKN ORLEN. W dniu 3 października 2011 roku PKN ORLEN otrzymał z sądu powszechnego w Pradze (Republika Czeska) skargę Agrofert o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze wydanego dnia 21 października 2010 roku. Skarga ta została oddalona przez sąd w Pradze wyrokiem z dnia 24 stycznia 2014 roku.  W dniu 7 kwietnia 2014 roku Agrofert złożył apelację od powyższego wyroku. PKN ORLEN uważa, że rozstrzygnięcia zawarte w wyroku Sądu Arbitrażowego z dnia 21 października 2010 roku oraz w wyroku sądu powszechnego w Pradze z dnia 24 stycznia 2014 roku są słuszne i podejmie wszelkie niezbędne środki prawne w celu utrzymania ich w mocy.

W dniu 24 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie sądu apelacyjnego, na którym wyznaczono termin kolejnego posiedzenia na dzień 7 kwietnia 2015 roku.

41.1.2. Pozostałe istotne postępowania, których łączna wartość nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta

41.1.2.1. Postępowania podatkowe w ORLEN Południe S.A. (dawniej Rafineria Trzebinia S.A.)

W dniach 14 maja 2014 oraz 20 maja 2014 roku spółka otrzymała decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie określające zobowiązanie w podatku akcyzowym za okresy: maj, czerwiec, lipiec oraz sierpień 2004 roku na kwotę 132 mln PLN. Spółka złożyła odwołania od decyzji do Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. Odwołania zostały oddalone. W dniu 5 czerwca 2014 roku Rafineria Trzebinia zapłaciła całość zobowiązania wraz z należnymi odsetkami. Jednocześnie wykorzystane zostały utworzone na ten cel w latach poprzednich rezerwy. Rafineria Trzebinia S.A. złożyła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Krakowie na decyzje określające zobowiązanie podatkowe za miesiące maj – sierpień 2004 roku. Dnia 12 lutego 2015 roku odbyła się rozprawa przed WSA w Krakowie. Dnia 26 lutego 2015 roku ogłoszono wyrok oddalający skargę spółki. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku spółka rozważy dalsze kroki w tej sprawie.

41.1.2.2. Opłata przesyłowa w rozliczeniach z ENERGA – OPERATOR S.A. (następcą prawnym Zakładu Energetycznego Płock S.A.)

PKN ORLEN uczestniczy w postępowaniu sądowym dotyczącym rozliczenia spornej opłaty systemowej z ENERGA - OPERATOR S.A. za okres od dnia 5 lipca 2001 roku do dnia 30 czerwca 2002 roku. ENERGA – OPERATOR S.A. dochodzi od PKN ORLEN zapłaty kwoty 46 mln PLN powiększonej o odsetki ustawowe. W toku ponownego rozpoznania sprawy została sporządzona opinia biegłego sądowego w zakresie wariantowego wyliczenia szkody. Sąd Okręgowy w Warszawie  (jako sąd pierwszej instancji) wyrokiem z dnia 27 października 2014 roku zasądził od PKN ORLEN na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. kwotę 46 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia zapłaty. Wyrok nie jest prawomocny. PKN ORLEN złożył apelację od tego wyroku.

41.1.2.3. Pozew I.P.-95 s.r.o. przeciwko UNIPETROL RPA s.r.o. o odszkodowanie

W dniu 23 maja 2012 roku UNIPETROL RPA s.r.o. otrzymał z Sądu Okręgowego w Ostrawie pozew spółki I.P.-95 s.r.o. o odszkodowanie związane ze złożeniem przez UNIPETROL RPA s.r.o. w listopadzie 2009 roku wniosku o ogłoszenie upadłości spółki I.P.-95 s.r.o. Łączna wartość pozwu wynosi około 275 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2014 roku (co odpowiada 1 789 mln CZK). UNIPETROL RPA s.r.o. jest jednym z 8 podmiotów pozwanych solidarnie o zapłatę wyżej wymienionej kwoty. W ocenie UNIPETROL RPA s.r.o. roszczenie jest bezpodstawne. Na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego dotyczącego właściwości miejscowej sądu postępowanie będzie kontynuowane przed Sądem Okręgowym w Ostrawie.

41.1.2.4. Roszczenie OBR S.A. o odszkodowanie

W dniu 5 września 2014 roku spółka OBR S.A. wystąpiła przeciwko PKN ORLEN do Sądu Okręgowego w Łodzi z pozwem o zapłatę z tytułu zarzucanego naruszenia przez PKN ORLEN praw do patentu: „Sposób rozdziału produktów procesu hydroodsiarczania ciężkiej pozostałości po próżniowej destylacji ropy naftowej”. Kwota roszczenia w pozwie została oszacowana przez OBR S.A. na kwotę około 83 mln PLN. Żądanie pozwu obejmuje zasądzenie od PKN ORLEN na rzecz OBR S.A. sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości opłaty licencyjnej za korzystanie z rozwiązania objętego ww. patentem oraz zasądzenie obowiązku zwrotu korzyści uzyskanych na skutek stosowania tego rozwiązania. W dniu 16 października 2014 roku PKN ORLEN złożył odpowiedź na pozew. Wartość przedmiotu sporu została określona przez powoda pismem procesowym z dnia 11 grudnia 2014 roku na kwotę około 247 mln PLN. W ocenie PKN ORLEN roszczenie o naruszenie patentu jest bezpodstawne.

41.2. Postępowania, w których spółki z Grupy ORLEN były stroną pozywającą

41.2.1. Postępowanie o naprawienie szkody poniesionej przez Rafinerię Trzebinia S.A. (obecnie ORLEN Południe S.A.)

ORLEN Południe S.A. (dawniej Rafineria Trzebinia S.A.) występuje jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej z 2010 roku dotyczącej nadużyć związanych z wykonaniem inwestycji – instalacji do estryfikacji olejów roślinnych, w wyniku których Rafineria Trzebinia S.A. (obecnie: ORLEN Południe S.A.) miała ponieść szkodę szacowaną na 79 mln PLN. Spółka złożyła wniosek o orzeczenie wobec oskarżonych obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody. Sprawa jest w toku przed Sądem Rejonowym w Chrzanowie. Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2014 roku postępowanie zostało częściowo umorzone w zakresie niektórych czynów objętych aktem oskarżenia. W toku jest postępowanie karne dotyczące zarzucanego oskarżonym działania na szkodę spółki. Odbyło się jak dotychczas kilka rozpraw, na których oskarżeni składali wyjaśnienia.

41.2.2. Postępowanie z powództwa ORLEN Lietuva o naprawienie szkody z tytułu wypadku w Terminalu w Butingė

AB ORLEN Lietuva jest stroną powodową w postępowaniu przeciwko RESORT MARITIME S.A., The London Steamship Owners’ Mutual Insurance Association Limited, Sigma Tankers Inc., Cardiff Maritime Inc., Heidenreich Marine, Heidenreich Maritime Inc. oraz Heidmar Inc. o zapłatę odszkodowania za szkodę spowodowaną kolizją tankowca z infrastrukturą przeładunkową Terminala w Butingė w dniu 29 grudnia 2005 roku. Łączna kwota roszczenia wynosi około 74 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2014 roku (co odpowiada około 60 mln LTL). Strony uzgodniły przeniesienie sprawy pod jurysdykcję sądów angielskich.

41.2.3. Postępowania podatkowe w UNIPETROL RPA

UNIPETROL RPA s.r.o jako następca prawny CHEMOPETROL a.s. domaga się zwrotu podatku dochodowego zapłaconego przez CHEMOPETROL a.s. w 2006 roku za rok 2005 w związku z brakiem uznania możliwości wykorzystania ulgi inwestycyjnej. Wartość przedmiotu sporu  wynosi około 50 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia  2014 roku (co odpowiada około 325 mln CZK). W dniu 11 grudnia 2013 roku Sąd w Usti nad Labem (Czechy) wydał wyrok, w którym uchylił decyzje organów podatkowych dotyczące zobowiązania w podatku dochodowym UNIPETROL RPA s.r.o. w kwocie około 325 mln CZK. UNIPETROL RPA s.r.o. złożył skargę kasacyjną od wyroku Sądu w Usti nad Labem domagając się uchylenia decyzji organów podatkowych i stwierdzenia, że są one nieważne, co polepszyłoby pozycję spółki wobec organów podatkowych w przedmiotowej sprawie. Wyrokiem z dnia 19 marca 2014 roku czeski naczelny sąd administracyjny oddalił skargę kasacyjną UNIPETROL RPA s.r.o. i jednocześnie uchylił wyrok Sądu w Usti nad Labem przekazując temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania. Na rozprawie w dniu 25 lutego 2015 roku Sąd w Usti nad Labem odrzucił wniosek UNIPETROL RPA s.r.o. o uchylenie decyzji organów podatkowych. UNIPETROL RPA s.r.o. rozważy wniesienie skargi kasacyjnej od tego orzeczenia po otrzymaniu jego pisemnego uzasadnienia.

41.2.4. Postępowanie arbitrażowe przeciwko Basell Europe Holding B.V.

W dniu 20 grudnia 2012 roku PKN ORLEN przesłał do Basell Europe Holdings B.V. wezwanie wszczynając postępowanie arbitrażowe przed Trybunałem Arbitrażowym ad hoc w Londynie o odszkodowanie w związku z Umową Joint Venture zawartą w 2002 roku pomiędzy PKN ORLEN a Basell Europe Holdings B.V. Roszczenia wynikają ze stosowania przez Basell Sales & Marketing Company tzw. Cash Discounts efektywnie wpływających na obniżenie ceny produktów płatnej na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. W dniu 27 lutego 2014 roku PKN ORLEN złożył swoje stanowisko w sprawie, w którym wnosi m.in. o zasądzenie od Basell Europe Holdings B.V. na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. kwoty około 128 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2014 roku (co odpowiada około 30 mln EUR) powiększonej o odsetki lub alternatywnie o zasądzenie od Basell Europe Holdings B.V. na rzecz PKN ORLEN kwoty około 57 mln PLN z zastrzeżeniem, że kwoty mogą być zaktualizowane w toku postępowania arbitrażowego. W dniu 10 kwietnia 2014 roku PKN ORLEN złożył wniosek o zawieszenie postępowania arbitrażowego do dnia 1 listopada 2014 roku. Basell Europe Holdings B.V. przychylił się do tego wniosku. W dniu 23 kwietnia 2014 roku strony otrzymały decyzję Trybunału w sprawie zawieszenia postępowania do dnia 1 listopada 2014 roku. W dniu 1 listopada 2014 roku postępowanie arbitrażowe zostało wznowione. W dniu 24 marca 2015 roku rozpoczęło się zaplanowane na 24-27 marca 2015 roku posiedzenie Trybunału.

41.2.5. Spór pomiędzy ORLEN Lietuva i Lietuvos Geležinkeliai

W dniu 31 grudnia 2014 roku ORLEN Lietuva złożyła w sądzie arbitrażowym w Wilnie wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko spółce Lietuvos Gelezinkeliai („LG”). W postępowaniu tym ORLEN Lietuva będzie dochodzić odszkodowania w wysokości około 68 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2014 roku (co odpowiada 15,9 mln EUR) z tytułu nienależytego wykonywania przez LG umowy o przewozy kolejowe poprzez stosowanie zawyżonych stawek. Postępowanie jest w toku.

Jednocześnie są prowadzone dwa postępowania sądowe w których Lietuvos Gelezinkeliai domaga się od ORLEN Lietuva zapłaty około 36 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2014 roku (co odpowiada około 29 mln LTL) z tytułu opłat za przewozy kolejowe.