40. Wynagrodzenie wynikające z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

  20142013
(dane przekształcone)
Wynagrodzenie KPMG Audyt Sp. z o.o. w odniesieniu do Jednostki Dominującej  4 4
Badanie rocznych sprawozdań finansowych: PKN ORLEN oraz Grupy ORLEN 1 1
Przeglądy sprawozdań finansowych 1 1
Usługi pokrewne 2 2
Wynagrodzenie spółek KPMG w odniesieniu do jednostek zależnych Grupy Kapitałowej 3 3
Badanie rocznych sprawozdań finansowych 2 2
Procedury weryfikacyjne 1 1
  7 7