39. Świadczenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone i należne lub potencjalnie należne Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz pozostałym członkom kluczowego personelu kierowniczego Jednostki Dominującej oraz spółek Grupy ORLEN

Świadczenia dla Zarządu, Rady Nadzorczej i pozostałego kluczowego personelu kierowniczego obejmują krótkoterminowe świadczenia pracownicze, świadczenia po okresie zatrudnienia, pozostałe świadczenia długoterminowe oraz świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy wypłacone, należne lub potencjalnie należne w okresie.

 20142013
(dane przekształcone)
Wynagrodzenia Członków Zarządu Jednostki Dominującej 12 12
Wynagrodzenia i inne świadczenia 7 6
Premia wypłacona za rok poprzedni 5 6
Premia potencjalnie należna Członkom Zarządu Jednostki Dominującej, do wypłaty w roku kolejnym2 6 5
Wynagrodzenia Członków Zarządu Jednostki Dominującej pełniących funkcje w latach poprzednich 1 1
Wynagrodzenia i inne świadczenia1 1 -
Wynagrodzenia należne Członka Zarządu, do wypłaty w roku kolejnym - 1
Wynagrodzenia i inne świadczenia członków kluczowego personelu kierowniczego 175 173
Pozostały kluczowy personel kierowniczy Jednostki Dominującej 35 34
Kluczowy personel kierowniczy spółek zależnych Grupy ORLEN 140 139
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej 1 1

 

1) wypłacone wynagrodzenia z tytułu odprawy oraz wypłacona premia za 2011 rok
2) wysokość premii za 2014 rok została oszacowana przy założeniu pełnej realizacji zadań premiowych przez Członków Zarządu, a za 2013 rok na podstawie prognozy realizacji celów

39.1. Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN

W 2014 roku nastąpiła aktualizacja systemu premiowania dla Radcy Koncernu i dyrektorów bezpośrednio podległych Zarządowi PKN ORLEN oraz innych kluczowych stanowisk w Grupie ORLEN zmierzająca do większej standaryzacji oraz podniesienia motywacyjnego charakteru premii.

Regulaminy funkcjonujące dla Zarządu PKN ORLEN, dyrektorów bezpośrednio podległych Zarządowi PKN ORLEN oraz pozostałych kluczowych stanowisk Grupy ORLEN mają wspólne podstawowe cechy. Osoby objęte wyżej wymienionymi systemami premiowane są za realizację indywidualnych celów, wyznaczanych na początku okresu premiowego przez Radę Nadzorczą dla Członków Zarządu oraz przez Zarząd dla pracowników kluczowego personelu kierowniczego. Systemy Premiowania są spójne z Wartościami Koncernu, promują współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągania najlepszych wyników w skali Grupy ORLEN. Postawione cele mają charakter zarówno jakościowy jak i ilościowy, i są rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone. Istnieje ponadto możliwość wyróżnienia pracowników, którzy mają istotny wkład w osiągane wyniki.

39.2. Wynagrodzenia związane z zakazem konkurencji i rozwiązaniem umowy wskutek odwołania z zajmowanego stanowiska

Zgodnie z umowami Członkowie Zarządu PKN ORLEN zobowiązani są przez okres 6 lub 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. W okresie tym uprawnieni są do otrzymywania wynagrodzenia w wysokości sześcio- lub dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatnego w równych ratach miesięcznych. Ponadto umowy przewidują wypłatę wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy na skutek odwołania z zajmowanego stanowiska. Wynagrodzenie w takim przypadku wynosi sześcio- lub dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

W przypadku pozostałych spółek Grupy ORLEN Członkowie Zarządu standardowo zobowiązani są od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez okres 6 miesięcy. W tym czasie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 50% sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Natomiast odprawa z tytułu odwołania z zajmowanego stanowiska wynosi standardowo trzy lub sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.