38. Informacje o podmiotach powiązanych

38.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez spółki lub jednostki zależne z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe

W 2014 roku i w 2013 roku w Grupie nie wystąpiły istotne transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

38.2. Transakcje z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej, ich małżonkami, rodzeństwem,  wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami

W 2014 roku i w 2013 roku spółki Grupy nie udzieliły osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń oraz nie zawarto z nimi innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Jednostki Dominującej i jednostek z nią powiązanych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły pożyczki udzielone przez spółki Grupy osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim.

W 2014 roku i w 2013 roku nie wystąpiły istotne transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej, ich małżonkami, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami.

38.3. Transakcje kluczowego personelu kierowniczego Jednostki Dominującej oraz spółek Grupy ORLEN z podmiotami powiązanymi

Na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku kluczowy personel kierowniczy Jednostki Dominującej oraz spółek Grupy nie wykazał w złożonych oświadczeniach sald należności i zobowiązań z podmiotami powiązanymi. Transakcje związane z zakupem i sprzedażą nie zostały zaprezentowane ze względu na ich nieistotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

38.4. Transakcje oraz stan rozrachunków spółek Grupy ORLEN z podmiotami  powiązanymi

 SprzedażZakupy
 20142013
(dane przekształcone)
20142013
(dane przekształcone)
Jednostki współkontrolowane 3 295 3 443 (507) (419)
wspólne przedsięwzięcia 2 927 3 088 (30) (31)
wspólne działania 368 355 (477) (388)
Jednostki stowarzyszone 60 66 (47) (49)
  3 355 3 509 (554) (468)

 

 Należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe należności
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania
 31/12/1431/12/13
(dane przekształcone)
31/12/1431/12/13
(dane przekształcone)
Jednostki współkontrolowane 620 653 225 233
wspólne przedsięwzięcia 575 590 4 4
wspólne działania 45 63 221 229
Jednostki stowarzyszone 17 19 9 11
  637 672 234 244

 

Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi obejmują głównie sprzedaż i zakupy produktów petrochemicznych i rafineryjnych oraz sprzedaż i zakupy usług remontowych, transportowych i innych. Transakcje sprzedaży i zakupu z podmiotami powiązanymi dokonywane były na warunkach rynkowych.

Udzielone w Grupie poręczenia i gwarancje jednostkom zależnym na rzecz podmiotów trzecich wyniosły na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku odpowiednio 6 667 mln PLN oraz  2 403 mln PLN. Dotyczyły one głównie zabezpieczenia przyszłych zobowiązań spółki ORLEN Capital wynikających z emisji euroobligacji oraz terminowego regulowania zobowiązań przez jednostki zależne.