35. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz przyszłe zobowiązania z tytułu podpisanych kontraktów inwestycyjnych

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wraz z kosztami finansowania zewnętrznego poniesionych w 2014 roku oraz w 2013 roku wynosiła odpowiednio 3 788  mln PLN i 2 484 mln PLN, w tym nakłady na inwestycje związane z ochroną środowiska odpowiednio  521 mln PLN i 258 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość przyszłych zobowiązań z tytułu podpisanych do tego dnia kontraktów inwestycyjnych wyniosła odpowiednio 2 461 mln PLN i 1 998 mln PLN.