34. Leasing

34.1. Grupa jako leasingobiorca

Leasing operacyjny

Grupa jako leasingobiorca posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku nieodwoływalne umowy leasingu operacyjnego (dzierżawa, najem), które dotyczą głównie zbiorników, stacji paliw, środków transportu i sprzętu komputerowego. Przedmiotowe umowy zawierają klauzule dotyczące warunkowych zobowiązań z tytułu opłat leasingowych. W większości przypadków istnieje możliwość przedłużenia umowy.

Łączna wartość opłat z tytułu zawartych nieodwoływalnych umów leasingu operacyjnego ujętych jako koszty okresu w 2014 roku i w 2013 roku wyniosła odpowiednio (83) mln PLN i (86) mln PLN.

Wartość przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu zawartych nieodwoływalnych umów leasingu operacyjnego:

 31/12/201431/12/2013
do 1 roku 76 78
od 1 roku do 5 lat 254 256
powyżej 5 lat 488 554
  818 888

 

Leasing finansowy

Grupa jako leasingobiorca posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku umowy leasingowe o charakterze finansowym.

W zawartych umowach leasingowych obowiązują ogólne warunki leasingu finansowego, nie ma klauzul dotyczących warunkowych zobowiązań z tytułu opłat leasingowych, istnieje możliwości zakupu przedmiotu leasingu oraz ewentualność ich przedłużenia.

  Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowychWartość przyszłych minimalnych opłat leasingowych
 NOTA31/12/201431/12/201331/12/2014
(dane przekształcone)
31/12/2013
(dane przekształcone)
do 1 roku   27 30 32 34
od 1 roku do 5 lat   51 45 63 54
powyżej 5 lat   38 27 47 33
  26, 27 116 102 142 121

 

Różnica pomiędzy łączną kwotą przyszłych minimalnych opłat leasingowych, a ich wartością bieżącą wynika z dyskontowania opłat leasingowych przy wykorzystaniu właściwej dla danej umowy stopy procentowej.

Wartość księgowa netto dla każdej grupy rzeczowych aktywów trwałych w leasingu finansowym:

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Rzeczowe aktywa trwałe 157 154
Budynki i budowle 49 37
Urządzenia techniczne i maszyny 62 58
Środki transportu 45 58
Pozostałe 1 1

 

Ujawnienia wynikające z MSSF 7 dotyczące leasingu finansowego są ujęte w nocie ‎32.1.

34.2. Grupa jako leasingodawca

Grupa jako leasingodawca na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiadała istotnych nieodwoływalnych umów leasingu operacyjnego ani umów leasingowych o charakterze finansowym.