33. Ustalenie wartości godziwej

31/12/2014

    Hierarchia wartości godziwej
 NOTAWartość
księgowa
Wartość
godziwa
Poziom 1Poziom 2
Aktywa finansowe          
Pożyczki udzielone 17,21 3 3 - 3
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające 17,21 1 038 1 038   1 038
    1 041 1 041 - 1 041
Zobowiązania finansowe          
Obligacje 24 4 161 4 138 4 138 -
Kredyty 24 6 491 6 492 - 6 492
Pożyczki 24 5 5 - 5
Leasing finansowy 26,27 116 120 - 120
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające 26,29 2 619 2 619 - 2 619
    13 392 13 374 4 138 9 236

31/12/2013

    Hierarchia wartości godziwej
 NOTAWartość
księgowa
Wartość
godziwa
Poziom 1Poziom 2
Aktywa finansowe          
Pożyczki udzielone 17,21 11 11 - 11
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające 17,21 277 277 - 277
    288 288 - 288
Zobowiązania finansowe          
Obligacje 24 1 718 1 730 1 730 -
Kredyty 24 5 638 5 639 - 5 639
Pożyczki 24 1 1 - 1
Leasing finansowy 26,27 102 104 - 104
Instrumenty zabezpieczające 26,29 139 139 - 139
    7 598 7 613 1 730 5 883

 

Dla pozostałych klas aktywów i zobowiązań finansowych przedstawionych w nocie 32.1 wartość godziwa odpowiada ich wartości księgowej.

33.1. Metody wyceny do wartości godziwej (hierarchia wartości godziwej)

Zobowiązania finansowe z tytułu kredytów, obligacji, leasingu finansowego oraz zobowiązania i należności z tytułu pożyczek wyceniane są do wartości godziwej przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Stopy dyskontowe ustalane są na podstawie rynkowych stóp na bazie kwotowań 1–miesięcznych, 3–miesięcznych i 6–miesięcznych powiększonych o marże właściwe dla poszczególnych instrumentów finansowych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku w większości zastosowano kwotowania 1–miesięczne.

 31/12/1431/12/13
WIBOR 2,0800% 2,6100%
EURIBOR 0,0180% 0,2160%
LIBOR USD 0,1713% 0,1677%
PRIBOR 0,2500% 0,2900%
LIBOR CAD 1,1500% 1,2217%
VILIBOR 0,1200% 0,2800%

 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiadała nienotowane akcje/udziały w spółkach, dla których nie istnieją aktywne rynki ani nie odnotowano porównywalnych transakcji na tego typu walorach a więc nie było możliwe wiarygodne ustalenie wartości godziwej. Wartości akcji i udziałów tych spółek ujęte zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku w kwocie 40 mln PLN według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.

W okresie sprawozdawczym i w okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiły przesunięcia pomiędzy Poziomami 1 i 2 hierarchii wartości godziwej.