21. Pozostałe aktywa finansowe

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 692 144
forwardy walutowe 180 66
swapy towarowe 512 78
Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń 43 8
forwardy walutowe 8 5
swapy walutowe - -
swapy towarowe 35 3
Wbudowane instrumenty pochodne 1 3
swap walutowy 1 3
Depozyty 24 4
Pożyczki udzielone 1 6
Należności z tytułu rozliczonych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 101 -
  862 165

 

Informacje dotyczące depozytów objętych blokadą bankową i stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu przedstawiono w nocie ‎30.