20. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

 NOTA31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Dostawy i usługi   5 938 6 372
Należności dochodzone na drodze sądowej - 72
Pozostałe   18 82
Aktywa finansowe 32.5.2 5 956 6 526
Podatek akcyzowy i opłata paliwowa 182 184
Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 367 400
Zaliczki na niefinansowe aktywa trwałe 378 290
Prawa majątkowe do energii   14 164
Zaliczki na dostawy   26 19
Rozliczenia międzyokresowe czynne 134 185
Aktywa niefinansowe   1 101 1 242
Należności netto   7 057 7 768
Odpis aktualizujący wartość należności 20.1 509 496
Należności brutto   7 566 8 264

 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w walutach obcych na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły odpowiednio 3 669 mln PLN i 3 523 mln PLN. Podział należności od jednostek powiązanych przedstawiono w nocie 38.4.

Podział aktywów finansowych denominowanych w walutach obcych został zaprezentowany w nocie 32.5.1.2.1.

20.1. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności

 NOTA20142013
(dane przekształcone)
Stan na początek okresu   496 514
Utworzenie 9.2, 10.2 73 71
Odwrócenie 9.1, 10.1 (47) (40)
Wykorzystanie   (19) (40)
Różnice kursowe   6 (9)
    509 496