19. Zapasy

 NOTA31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Materiały   3 636 5 615
Półprodukty i produkty w toku   958 1 121
Produkty gotowe   4 219 5 540
Towary   559 1 021
Części zamienne   457 452
Zapasy netto   9 829 13 749
Odpisy aktualizujące wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania 19.1 949 202
Zapasy brutto   10 778 13 951

 

  

19.1. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania

 20142013
(dane przekształcone)
Stan na początek okresu 202 194
Utworzenie 872 269
Odwrócenie (83) (79)
Wykorzystanie (69) (175)
Nabycie jednostki zależnej 7 -
Różnice kursowe 20 (7)
  949 202

 

Informacje dotyczące zapasów, na których ustanowiony był zastaw jako zabezpieczenie zobowiązań Grupy  przedstawiono w nocie ‎30.

19.2. Zapasy obowiązkowe

Obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i produktów ropopochodnych w Unii Europejskiej (UE) wynika z Dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 roku, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania zapasów na ustalonym poziomie minimalnym. W Polsce i na Litwie funkcjonują szczegółowe uregulowania, które dzielą obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych pomiędzy przedsiębiorców  produkujących lub przywożących ropę  i paliwa a wyspecjalizowane agencje państwowe. W Czechach obowiązek utrzymywania i gromadzenia zapasów obowiązkowych pozostaje wyłącznie po stronie Państwa.

Grupa ORLEN korzysta z wypracowanych w latach poprzednich rozwiązań obejmujących sprzedaż części zapasów obowiązkowych stronie trzeciej oraz zlecanie ich utrzymywania na rzecz PKN ORLEN gwarantując jednocześnie możliwość ich przechowywania w dotychczasowych lokalizacjach. Transakcje te każdorazowo uzyskiwały zgodę Agencji Rezerw Materiałowych. Ceny sprzedaży oraz ceny odkupu zapasów ustalane są w oparciu o notowania rynkowe. PKN ORLEN zawierał transakcje zabezpieczające przyszłe ceny ropy naftowej w przypadku odkupu zapasów obowiązkowych - szczegółowe informacje zawarto w nocie 32.4.  

Zabezpieczając cenę ropy naftowej wyrażoną w USD Grupa ORLEN wykorzystuje instrumenty typu swap towarowy oraz forward walutowy. Dodatnia wycena instrumentów typu forward walutowy na dzień 31 grudnia 2014 roku ujęta w pozostałych aktywach finansowych (nota 21) wyniosła 141 mln PLN natomiast ujemna wartość instrumentów typu swap towarowy ujęta w pozostałych zobowiązaniach finansowych długo i krótkoterminowych (noty 26 i 29) wyniosła (1 530) mln PLN. Efekt netto powyższych wycen po uwzględnieniu wpływu podatku odroczonego został ujęty w kapitale własnym w kwocie (1 125) mln PLN w pozycji: kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń (nota 23.3).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa rozpoznała w pozostałych aktywach finansowych długo i krótkoterminowych (noty 17 i 21) dodatnią wycenę  instrumentów typu swap towarowy w kwocie 169 mln PLN, natomiast ujemna wartość instrumentów typu forward walutowy ujęta w pozostałych zobowiązaniach finansowych (nota 29) wyniosła (12) mln PLN. Efekt netto powyższych wycen po uwzględnieniu wpływu podatku odroczonego został ujęty w kapitale własnym w kwocie 127 mln PLN w pozycji: kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń (nota 23.3).

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do momentu publikacji niniejszego sprawozdania zostały zawarte następujące umowy sprzedaży/odkupu zapasów obowiązkowych:

Lp.data transakcjistrony transakcjiwartość transakcji
sprzedającykupującymln USDmln PLN*
1 28 marca 2013 Ashby PKN 404 1 318
w tym rozliczenie transakcji zabezpieczającej
38 124
2 27 czerwca 2013 PKN Neon 314 1 045
3 28 stycznia 2014 Whirlwind PKN 385 1 189
w tym rozliczenie transakcji zabezpieczającej
(11) (34)
4 26 czerwca 2014 PKN Cranbell 736 2 236
5 29 stycznia 2015 Neon PKN 257 959
w tym rozliczenie transakcji zabezpieczającej
112 419

 

* dane przeliczone kursem średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia transakcji

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość zapasów obowiązkowych ujęta w skonsolidowanym sparwozdaniu finanasowym wyniosła odpowiednio 4 024 mln PLN oraz 7 219 mln PLN.