17. Pozostałe aktywa długoterminowe

 NOTA31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne   302 122
forwardy walutowe   16 -
swapy towarowe   286 94
swapy walutowo - procentowe   - 16
swapy procentowe   - 12
Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych 32.5.2 - 8
Pożyczki udzielone   2 5
Pozostałe 32.5.2 23 17
Aktywa finansowe   327 152
Zaliczki na środki trwałe w budowie   - 6
Aktywa niefinansowe   - 6
    327 158

 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów długoterminowych wyniosły 7 mln PLN.