12. Rzeczowe aktywa trwałe

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Grunty 1 061 891
Budynki i budowle 9 154 9 854
Urządzenia techniczne i maszyny 6 924 10 880
Środki transportu i pozostałe 729 759
Środki trwałe w budowie 2 193 1 222
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych 790 619
Aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych 1 793 679
  22 644 24 904

 

12.1. Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych

GruntyBudynki i budowleUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportu i pozostałeŚrodki trwałe w budowieAktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnychAktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnychRazem
01/01/2014
Wartość księgowa netto
Wartość księgowa brutto 941 18 514 30 455 2 073 1 353 704 685 54 725
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (50) (8 642) (19 547) (1 311) (108) (85) (6) (29 749)
Dotacje rządowe - (18) (28) (3) (23) - - (72)
891 9 854 10 880 759 1 222 619 679 24 904
zwiększenia/(zmniejszenia) netto
Nakłady inwestycyjne - 35 114 45 2 981 171 328 3 674
Amortyzacja (1) (570) (1 056) (154) - - (132) (1 913)
Koszty finansowania zewnętrznego - 2 7 - 27 12 - 48
Nabycie jednostki zależnej - 138 224 7 8 9 829 1 215
Odpisy aktualizujące - (711) (4 346) (81) (36) (5) (309) (5 488)
Reklasyfikacje 162 395 1 088 192 (1 989) (20) 271 99
Sprzedaż (4) (1) - (8) - - - (13)
Likwidacja - (21) (52) (45) (17) (8) - (143)
Dotacje rządowe - otrzymane, rozliczone - (5) (43) 1 (2) - - (49)
Pozostałe zwiększenia/(zmniejszenia) - (7) (10) 1 (3) (1) - (20)
Różnice kursowe 13 45 118 12 2 13 127 330

31/12/2014
Wartość księgowa netto

1 061 9 154 6 924 729 2 193 790 1 793 22 644
Wartość księgowa brutto 1 113 19 159 33 435 2 153 2 376 883 2 363 61 482
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (52) (9 982) (26 440) (1 422) (158) (93) (570) (38 717)
Dotacje rządowe - (23) (71) (2) (25) - - (121)
1 061 9 154 6 924 729 2 193 790 1 793 22 644
01/01/2013
Wartość księgowa netto
Wartość księgowa brutto 970 18 446 30 615 2 175 973 162 22 53 363
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (63) (8 299) (19 153) (1 343) (129) - - (28 987)
Dotacje rządowe - (13) (24) (3) (5) - - (45)
907 10 134 11 438 829 839 162 22 24 331
zwiększenia/(zmniejszenia) netto
Nakłady inwestycyjne - 29 118 42 1 905 279 10 2 383
Amortyzacja (1) (607) (1 239) (176) - - (6) (2 029)
Koszty finansowania zewnętrznego - 4 9 - 7 2 - 22
Nabycie jednostki zależnej - 1 - 1 - 165 661 828
Odpisy aktualizujące 10 (2) (20) - 16 (86) - (82)
Reklasyfikacje (4) 464 851 116 (1 479) 101 11 60
Sprzedaż - (20) (1) (4) - - - (25)
Likwidacja - (18) (33) (35) (23) - - (109)
Dotacje rządowe - otrzymane, rozliczone - (5) (4) - (18) - - (27)
Pozostałe zwiększenia/(zmniejszenia) - (12) (8) (3) (3) - - (26)
Różnice kursowe (21) (114) (231) (11) (22) (4) (19) (422)
31/12/2013
Wartość księgowa netto
891 9 854 10 880 759 1 222 619 679 24 904

Stopa kapitalizacji zastosowana do wyliczenia aktywowanych kosztów finansowania zewnętrznego za 2014 rok i za 2013 rok wyniosła odpowiednio 1,95% i 2,51%.

12.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe

NOTAGruntyBudynki i budowleUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportu i pozostałeŚrodki trwałe w budowieAktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnychAktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnychRazem
01/01/2014 42 1 350 3 456 65 108 85 - 5 106
Utworzenie 9.2 1 738 4 211 84 106 13 309 5 462
Odwrócenie 9.1 (1) (107) (13) (1) (5) - - (127)
Wykorzystanie - (6) (21) (1) - (8) - (36)
Reklasyfikacje - 7 42 (1) (66) - - (18)
Nabycie jednostki zależnej - 79 127 - 1 - - 207
Różnice kursowe - 105 937 11 13 3 6 1 075
42 2 166 8 739 157 157 93 315 11 669
zwiększenia netto* - 711 4 346 81 36 5 309 5 488
01/01/2013 54 1 402 3 575 67 129 - - 5 227
Utworzenie 9.2 7 40 28 3 23 86 - 187
Odwrócenie 9.1 - (38) (10) (1) (2) - - (51)
Wykorzystanie - (2) (14) (3) (21) - - (40)
Reklasyfikacje (17) 2 16 1 (16) - - (14)
Różnice kursowe (2) (54) (139) (2) (5) (1) - (203)
42 1 350 3 456 65 108 85 - 5 106
zwiększenia/(zmniejszenia) netto* (10) 2 20 - (16) 86 - 82

* Zwiększenia/(zmniejszenia) netto obejmują utworzenie, odwrócenie, wykorzystanie, reklasyfikacje oraz nabycie jednostki zależnej.

 

12.3. Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych

 NOTA31/12/201431/12/2013
(dane
przekształcone)
Wartość księgowa brutto w pełni zamortyzowanych rzeczowych aktywów trwałych będących nadal w użytkowaniu   3 586 3 438
Wartość księgowa netto czasowo nieużywanych rzeczowych aktywów trwałych   8 12
Wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych wycofanych z użytkowania i niezakwalifikowanych do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży   18 19
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na wycofane rzeczowe aktywa trwałe   (68) (56)
Wartość księgowa netto składników rzeczowych aktywów trwałych w leasingu finansowym 34.1 157 154

Zastosowanie w 2014 roku okresów użytkowania składników rzeczowego majątku trwałego z roku 2013 spowodowałoby wzrost amortyzacji o 46 mln PLN.

Grupa otrzymała dotacje na dofinansowanie inwestycji ukierunkowanych na wzrost efektywności energetycznej, budowę laboratoriów badawczych a także w związku z przyznanymi bezpłatnie prawami do emisji CO2 dla sektora elektroenergetycznego (tzw. derogacje dla elektroenergetyki).

Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, które stanowiły zabezpieczenie zobowiązań Grupy przedstawiono w nocie ‎30.

12.4. Kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym, wynikające z poszukiwań i oceny zasobów mineralnych

 20142013
Koszty poniesione w fazie poszukiwań i oceny zasobów mineralnych (43) (122)
wstępne analizy i inne koszty związane z poszukiwaniem złóż zasobów mineralnych ujęte w wyniku finansowym (38) (36)
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (5) (86)
     
Aktywa (stan na koniec okresu) 790 619
Nakłady inwestycyjne 171 279
     
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14 (9)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (195) (289)