16. Inwestycje wyceniane metodą praw własności

Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności

 31/12/201431/12/2013
Jednostki stowarzyszone 13 12
Wspólne przedsięwzięcia 659 603
  672 615

 

Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności

 31/12/201431/12/2013
Jednostki stowarzyszone 2 -
Wspólne przedsięwzięcia 55 40
  57 40

 

16.1. Inwestycje w jednostki stowarzyszone

W Grupie ORLEN, znaczący wpływ na jednostki stowarzyszone jest wywierany na podstawie posiadanych praw głosu odpowiadających proporcji posiadanych udziałów własnościowych.

 Miejsce prowadzenia działalności Wartość księgowa na dzieńUdział Grupy w kapitale podstawowym/
w ogólnej liczbie głosów na dzień
Podstawowa działalność
 31/12/201431/12/201331/12/201431/12/2013
Naftelf Wilno 6 6 34% 34% dystrybucja paliw lotniczych i
budowa magazynów do ich przechowywania
Wircom Włocławek 7 6 49,02% 49,02% obsługa remontowa maszyn energetycznych
dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki
    13 12      

 

16.1.1. Skrócone dane finansowe jednostek stowarzyszonych

Ze względu na nieistotność Grupa odstąpiła od prezentacji wybranych danych finansowych jednostek stowarzyszonych.

16.2. Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia

16.2.1. Charakter inwestycji we wspólne przedsięwzięcia

 Wartość księgowa na dzieńUdział Grupy w kapitale podstawowym/
w ogólnej liczbie głosów na dzień
 31/12/201431/12/201331/12/201431/12/2013
BOP 629 571 50% 50%
PPPT 30 32 50% 50%
  659 603    

 

16.2.2. Skrócone informacje finansowe dotyczące wspólnych przedsięwzięć

Wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej

  BOP PPPT Razem 
 NOTA31/12/201431/12/201331/12/201431/12/201331/12/201431/12/2013
Aktywa trwałe   960 1 024 81 35 1 041 1 059
Aktywa obrotowe   1 255 1 321 23 39 1 278 1 360
Środki pieniężne   233 372 18 36 251 408
Pozostałe aktywa obrotowe   1 022 949 5 3 1 027 952
Aktywa razem   2 215 2 345 104 74 2 319 2 419
Zobowiązania długoterminowe   20 204 40 - 60 204
Kredyty   - 192 40 - 40 192
Rezerwy   1 1 - - 1 1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe   19 11 - - 19 11
Zobowiązania krótkoterminowe   908 969 4 10 912 979
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   845 843 2 9 847 852
Kredyty   50 123 - - 50 123
Rezerwy   10 1 1 1 11 2
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe   3 2 1 - 4 2
Zobowiązania razem   928 1 173 44 10 972 1 183
Dług netto   (183) (57) 22 (36) (161) (93)
Aktywa netto   1 287 1 172 60 64 1 347 1 236
Udział Grupy we wspólnych przedsięwzięciach (50%)   644 586 30 32 674 618
Korekty konsolidacyjne   (15) (15) - - (15) (15)
Inwestycje wyceniane metodą praw własności 16.2.1 629 571 30 32 659 603

 

Wybrane dane ze sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych

BOPPPPTRazem
 NOTA201420132014201320142013
Przychody ze sprzedaży   3 477 3 621 8 6 3 485 3 627
Koszt własny sprzedaży   (3 205) (3 378) (7) (4) (3 212) (3 382)
amortyzacja   (98) (119) (1) (1) (99) (120)
Zysk brutto na sprzedaży   272 243 1 2 273 245
Koszty sprzedaży   (94) (103) - - (94) (103)
Koszty ogólnego zarządu   (23) (22) (5) (5) (28) (27)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto   (7) 4 - 1 (7) 5
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej   148 122 (4) (2) 144 120
Przychody finansowe   18 28 1 1 19 29
odsetki   5 4 1 - 6 4
Koszty finansowe   (21) (39) (1) - (22) (39)
odsetki   (12) (14) - - (12) (14)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem   145 111 (4) (1) 141 110
Podatek dochodowy   (31) (39) - - (31) (39)
Zysk/(Strata) netto   114 72 (4) (1) 110 71
Składniki innych całkowitych dochodów   2 2 - - 2 2
Całkowite dochody netto   116 74 (4) (1) 112 73
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej   182 248 (5) (2) 177 246
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej   (34) (20) (53) (3) (87) (23)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej   (287) (181) 40 - (247) (181)
Dywidendy otrzymane od wspólnych przedsięwzięć   - 40 - - - 40
Zysk/(Strata) netto   114 72 (4) (1) 110 71
Udział Grupy we wspólnych przedsięwzięciach (50%) 57 36 (2) (1) 55 35
Korekty konsolidacyjne   - 5 - - - 5
Udział Grupy w wyniku wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 16 57 41 (2) (1) 55 40

 

                                      

16.3. Istotne ograniczenia

W 2014 roku oraz w 2013 roku nie wystąpiły znaczące ograniczenia w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach wynikające z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych i innych ustaleń umownych, które ograniczałyby dostęp do aktywów oraz rozliczania zobowiązań Grupy.