14. Wartości niematerialne

NOTA31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie 14.1 12 20
Pozostałe 12 20
Pozostałe wartości niematerialne 14.2 691 803
Patenty, znaki towarowe i licencje 302 353
Wartość firmy 38 34
Prawa majątkowe 14.5 189 270
Pozostałe 162 146
703 823

  

14.1. Zmiana stanu wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły istotne zmiany stanu wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie.

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 8 mln PLN. Za 2014 rok utworzenie i odwrócenie odpisu wyniosło odpowiednio (6) mln PLN oraz 1 mln PLN.

14.2. Zmiana stanu pozostałych wartości niematerialnych

 Patenty, znaki towarowe i licencjeWartość firmyPrawa majątkowePozostałeRazem
01/01/2014
Wartość księgowa netto
         
Wartość księgowa brutto 1 195 371 382 160 2 108
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (842) (337) (112) (14) (1 305)
  353 34 270 146 803
zwiększenia/(zmniejszenia) netto          
Nakłady inwestycyjne 28 - - 38 66
Amortyzacja (73) - - - (73)
Nabycie jednostki zależnej 3 - - - 3
Odpisy aktualizujące* (19) - 46 (2) 25
Reklasyfikacje 14 - - - 14
Sprzedaż - - (301) - (301)
Dotacje rządowe - otrzymane (3) - - - (3)
Pozostałe zwiększenia/(zmniejszenia) (4) (2) 172 (19) 147
Różnice kursowe 3 6 2 (1) 10
31/12/2014
Wartość księgowa netto
302 38 189 162 691
           
Wartość księgowa brutto 1 250 374 256 179 2 059
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (945) (336) (67) (17) (1 365)
Dotacje rządowe (3) - - - (3)
  302 38 189 162 691
01/01/2013
Wartość księgowa netto
         
Wartość księgowa brutto 1 229 374 786 78 2 467
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (789) (337) (99) (24) (1 249)
  440 37 687 54 1 218
zwiększenia/(zmniejszenia) netto          
Nakłady inwestycyjne 12 - - 60 72
Amortyzacja (75) - - - (75)
Odpisy aktualizujące* (9) (3) (15) 5 (22)
Reklasyfikacje (2) - 10 135 143
Sprzedaż - - (40) - (40)
Pozostałe zwiększenia/(zmniejszenia) 3 (2) (367) (106) (472)
Różnice kursowe (16) 2 (5) (2) (21)
31/12/2013
Wartość księgowa netto
353 34 270 146 803

* Odpisy aktualizujące obejmują utworzenie, odwrócenie, wykorzystanie, reklasyfikacje oraz nabycie jednostki zależnej.

Pozostałe zwiększenia/(zmniejszenia) praw majątkowych w wartości księgowej netto obejmują głównie zakup, nieodpłatne nabycie i rozliczenie praw za 2014 rok i za 2013 rok. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 14.5.

14.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących pozostałe wartości niematerialne

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły istotne zmiany stanu odpisów aktualizujących pozostałe wartości niematerialne. W związku z tym Grupa odstąpiła od szczegółowej prezentacji.

Za 2014 rok i 2013 rok utworzenie odpisów aktualizujących wyniosło odpowiednio (24) mln PLN oraz (51) mln PLN, natomiast odwrócenie odpisów aktualizujących wyniosło odpowiednio 4 mln PLN oraz 2 mln PLN.

14.4. Pozostałe informacje dotyczące wartości niematerialnych

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Wartość księgowa brutto w pełni zamortyzowanych wartości niematerialnych będących nadal w użytkowaniu 489 488
Wartość księgowa netto składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania 11 11
Wartość księgowa netto wartości niematerialnych wycofanych z użytkowania i niezakwalifikowanych do wartości niematerialnych przeznaczonych do sprzedaży 1 1

Zastosowanie w 2014 roku okresów użytkowania składników wartości niematerialnych z roku 2013 spowodowałoby wzrost amortyzacji o 4 mln PLN.

Wartość księgowa netto składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania zawiera wydatki związane z rejestracją chemikaliów produkowanych lub importowanych tzw. REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) oraz wartość firmy.

14.5. Prawa majątkowe

14.5.1. Uprawnienia do emisji CO2

Zmiana stanu posiadanych uprawnień do emisji CO2 za 2014 rok

 Ilość
(w tys. ton)
Wartość
01/01/2014 9 715 258
Otrzymane nieodpłatnie za 2013 i 2014 rok 16 994 397
Rozliczenie za 2013 rok (13 147) (365)
Zakup/(Sprzedaż) netto (5 976) (161)
Odpisy aktualizujące - 46
Różnice kursowe - 2
  7 586 177
Emisja CO2 w 2014 roku 12 756 334

 

W związku z przewidywanym niedoborem uprawnień na lata 2013-2020 Grupa zawarła transakcje zabezpieczające cenę zakupu uprawnień w przyszłości. Zawarte transakcje zakupu uprawnień pokrywają znaczącą część spodziewanego niedoboru na ten okres.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość rynkowa jednego uprawnienia EUA wyniosła 30,86 PLN (co odpowiada 7,24 EUR według kursu na dzień 31 grudnia 2014 roku) (źródło: www.theice.com).

Dodatkowo Grupa na dzień 31 grudnia 2014 roku ujęła w pozycji prawa majątkowe uprawnienia do energii kolorowych w kwocie 12 mln PLN.