13. Nieruchomości inwestycyjne

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiada nieruchomości inwestycyjne, które wycenia w wartości godziwej (Poziom 2 oraz Poziom 3), o wartości odpowiednio 111 mln PLN oraz 121 mln PLN. W 2014 roku nie wystąpiły istotne zmiany w stanie nieruchomości inwestycyjnych, w związku z tym Grupa odstąpiła od ujawnienia szczegółowej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące wyceny nieruchomości inwestycyjnych przedstawiono w nocie ‎3.4.13 i 4.2.

   Hierarchia wartości godziwej
 Wartość księgowaWartość godziwaPoziom 2Poziom 3
31/12/2014 111 111 11 100
31/12/2013
(dane przekształcone)
121 121 46 75