30. Informacje o ustanowionych zabezpieczeniach

  31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Zobowiązania zabezpieczone aktywamiAktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Zobowiązania zabezpieczone aktywami
Kredyty 1 230 451 837 204
zastaw na rzeczowych aktywach trwałych 1 210 444 802 181
zastaw na zapasach - - 35 23
zabezpieczenie na rachunkach bankowych (środki pieniężne) 20 7 - -
Pozostałe 75 178 60 166

W 2014 roku i w 2013 roku pozycja pozostałe dotyczyła rzeczowych aktywów trwałych i depozytów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań handlowych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku rzeczowe aktywa trwałe o wartości księgowej netto odpowiednio 10 mln PLN oraz 94 mln PLN stanowiły zabezpieczenie zobowiązań, których wartość wynosiła zero.

Powyższe zabezpieczenia dotyczyły w większości kredytów bankowych spółek Grupy i mogły zostać przejęte przez kredytodawcę w przypadku braku terminowej spłaty zobowiązań kapitałowych i odsetkowych. Dotychczas, sytuacja taka nie miała miejsca oraz nie stwierdzono ryzyka zaistnienia takiej sytuacji w przewidywanej przyszłości.