29. Pozostałe zobowiązania finansowe.

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 990 64
forwardy walutowe 31 58
swapy procentowe - 6
swapy towarowe 959 -
Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń 29 46
forwardy walutowe - 2
swapy towarowe 29 44
Wbudowane instrumenty pochodne 1 -
swapy walutowe 1 -
  1 020 110