27. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Dostawy i usługi 7 049 9 889
Zobowiązania inwestycyjne 923 871
Leasing finansowy 26 30
Pozostałe 108 93
Zobowiązania finansowe 8 106 10 883
Wynagrodzenia 245 221
Opłata środowiskowa 19 18
Fundusze specjalne 18 13
Podatek akcyzowy i opłata paliwowa 1 756 1 617
Podatek od towarów i usług 735 919
Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 89 95
Rozliczenia międzyokresowe bierne 200 233
urlopy pracownicze 60 58
zwrot akcyzy dla kontrahentów przechowujących produkty w swoich 140 175
składach podatkowych
Zaliczki na dostawy 45 14
Pozostałe 2 -
Zobowiązania niefinansowe 3 109 3 130
  11 215 14 013

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania denominowane w walutach obcych na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły odpowiednio  7 424 mln PLN oraz  9 959  mln PLN.

Podział zobowiązań finansowych denominowanych w walutach obcych został zaprezentowany w nocie ‎32.5.1.2.1.

Informacje dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które były zabezpieczone aktywami Grupy przedstawiono w nocie 30.