26. Pozostałe zobowiązania długoterminowe

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 1 599 29
swapy procentowe 93 -
swapy towarowe 1 395 -
swapy walutowo - procentowe 111 29
Zobowiązania inwestycyjne 125 1
Leasing finansowy 90 72
Pozostałe 29 31
  1 843 133

Powyższe pozycje zobowiązań są zobowiązaniami finansowymi.