25. Rezerwy

 DługoterminoweKrótkoterminoweRazem
 

31/12/2014

31/12/2013
(dane przekształcone)
31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Środowiskowa 414 346 37 36 451 382
Nagrody jubileuszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia 251 262 33 42 284 304
Koszty programów osłonowych - - 38 43 38 43
Emisje CO2 - - 334 320 334 320
Pozostałe 44 50 206 380 250 430
  709 658 648 821 1 357 1 479

 

Zmiana stanu rezerw w 2014 roku

 Rezerwa środowiskowaRezerwa na nagrody jubileuszowe i świadczenia
po okresie zatrudnienia
Rezerwa na koszty programów osłonowychRezerwa na emisje CO2Pozostałe rezerwyRazem
01/01/2014 382 304 43 320 430 1 479
Utworzenie 79 7 21 333 136 576
Nabycie jednostki zależnej 18 - - 3 - 21
Wykorzystanie (29) (28) (23) (319) (247) (646)
Odwrócenie (7) - (3) (9) (70) (89)
Różnice kursowe 8 1 - 6 1 16
  451 284 38 334 250 1 357

 

Zmiana stanu rezerw w 2013 roku

(dane przekształcone)Rezerwa środowiskowaRezerwa na nagrody jubileuszowe i świadczenia
po okresie zatrudnienia
Rezerwa na koszty programów osłonowychRezerwa na emisje CO2Pozostałe rezerwyRazem
01/01/2013 374 313 42 378 355 1 462
Utworzenie 13 27 15 307 302 664
Nabycie jednostki zależnej 39 - - - 1 40
Wykorzystanie (34) (36) (8) (357) (160) (595)
Odwrócenie (5) - (6) (2) (68) (81)
Różnice kursowe (5) - - (6) - (11)
  382 304 43 320 430 1 479

 

 

25.1. Rezerwa środowiskowa

Grupa jest prawnie zobowiązana do usuwania zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego w obrębie zakładów produkcyjnych, stacji paliw, terminali paliw oraz baz magazynowych.

Zarząd dokonał szacunku rezerwy na ryzyko środowiskowe związane z usunięciem zanieczyszczeń na podstawie analiz przygotowanych przez niezależnych ekspertów lub w oparciu o własne badania. Kwota rezerwy odpowiada najlepszym szacunkom przyszłych wydatków na bazie średniego poziomu aktualnych kosztów poniesionych na remediację, w podziale na poszczególne obiekty.

W przypadku Republiki Czeskiej, zobowiązania wynikające z zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego powstałe przed datą prywatyzacji poszczególnych jednostek spoczywają na państwie czeskim (tzw. ang. Old Ecological Burdens). W przypadku zanieczyszczeń, powstałych po dacie prywatyzacji podmiotu, obowiązek taki spoczywa na spółkach Grupy.

W 2014 roku wartość rezerwy środowiskowej uległa zwiększeniu w głównej mierze w wyniku zwiększenia współczynnika „częstotliwości” występowania procesów remediacyjnych oraz wyższych jednostkowych kosztów oczyszczania w segmencie stacji paliw. Rezerwa środowiskowa oszacowana na bazie założeń z roku 2013 byłaby niższa o (52) mln PLN.

Dodatkowe informacje dotyczące dokonywania szacunku rezerwy na ryzyko środowiskowe przedstawiono w nocie ‎3.4.21.1.

25.2. Rezerwa na nagrody jubileuszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia

25.2.1. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

 NOTARezerwa na nagrody jubileuszoweŚwiadczenia po okresie zatrudnieniaRazem
01/01/2014   161 143 304
Koszty bieżącego zatrudnienia   7 5 12
Koszty odsetek   7 6 13
Zyski i straty aktuarialne, powstałe na skutek zmian 30 20 50
założeń demograficznych   1 1 2
założeń finansowych   23 19 42
pozostałe   6 - 6
Koszty przeszłego zatrudnienia   (7) (23) (30)
Zmiana struktury udziałowej   (1) 1 -
Płatności w ramach programu   (25) (6) (31)
Pozostałe   (9) (25) (34)
  25 163 121 284

 

Nota 25 tabela 1

Nota 25 tabela 2

Nota 25 tabela 3

 NOTARezerwa na nagrody jubileuszoweŚwiadczenia po okresie zatrudnienia
(dane przekształcone)
Razem
01/01/2013   179 134 313
Koszty bieżącego zatrudnienia   8 4 12
Koszty odsetek   7 5 12
Zyski i straty aktuarialne, powstałe na skutek zmian (8) (4) (12)
założeń demograficznych   1 11 12
założeń finansowych   (6) (15) (21)
pozostałe   (3) - (3)
Koszty przeszłego zatrudnienia   (3) 4 1
Płatności w ramach programu   (23) (10) (33)
Pozostałe   1 10 11
  25 161 143 304

Nota 25 tabela 1

Nota 25 tabela 2

Nota 25 tabela 3

Wartość księgowa zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku jest równa wartości bieżącej.

25.2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na pracowników aktywnych i emerytów

 Pracownicy aktywniEmeryciRazem
 31/12/201431/12/201331/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Polska 226 215 37 42 263 257
Czechy 13 10 - - 13 10
Litwa, Łotwa, Estonia 8 37 - - 8 37
  247 262 37 42 284 304

25.2.3. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na obszary geograficzne

 Rezerwa na nagrody jubileuszoweŚwiadczenia po okresie zatrudnieniaRazem
 31/12/201431/12/201331/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Polska 161 151 102 106 263 257
Czechy 2 2 11 8 13 10
Litwa, Łotwa, Estonia - 8 8 29 8 37
  163 161 121 143 284 304

 

25.2.4. Analiza wrażliwości na zmiany założeń aktuarialnych

Grupa przeanalizowała wpływ zmiany założeń finansowych oraz demograficznych i ustaliła że efekt zmiany wskaźnika wzrostu wynagrodzeń o +/- 1 p.p. , stopy dyskonta  finansowego o +/- 0,5 p.p. oraz wskaźnika rotacji pracowników o +/- 0,5 p.p. jest nie wyższa niż 6 mln PLN. W związku z tym Grupa odstąpiła od szczegółowej prezentacji.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa przyjęła następujące założenia aktuarialne, które miały wpływ na wysokość rezerw aktuarialnych dla podmiotów polskich: stopa dyskonta 2,6%, przewidywana inflacja 2,5%, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń: 0% w latach 2015-2017 oraz 2,5% w kolejnych latach. Dla podmiotów zagranicznych główny wpływ miała: stopa dyskonta: od 0,62% do 1,84% oraz wypowiedzenie układu zbiorowego w AB ORLEN Lietuva w roku 2014 skutkowało rozwiązaniem rezerwy.

Grupa realizuje płatności świadczeń pracowniczych z bieżących środków. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Grupie nie funkcjonowały programy finansowania i Grupa nie odprowadzała składek na finansowanie zobowiązań.

25.2.5. Analiza zapadalności zobowiązań i płatności z tytułu świadczeń pracowniczych

25.2.5.1. Analiza zapadalności świadczeń pracowniczych

 Rezerwa na nagrody jubileuszoweŚwiadczenia po okresie zatrudnieniaRazem
 31/12/201431/12/201331/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
do 1 roku 15 21 18 21 33 42
od 1 do 5 lat 49 51 15 26 64 77
powyżej 5 lat 99 89 88 96 187 185
  163 161 121 143 284 304

 

25.2.5.2. Średni ważony okres obowiązywania zobowiązania dla świadczeń po okresie zatrudnienia (w latach)

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Polska 10 10
Czechy 10 9
Litwa, Łotwa, Estonia 11 11

 

25.2.5.3. Analiza płatności świadczeń pracowniczych

 Rezerwa na nagrody jubileuszowe  Świadczenia po okresie zatrudnienia Razem
 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
31/12/201431/12/201331/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
do 1 roku 15 22 18 22 33 44
od 1 do 5 lat 66 71 17 31 83 102
powyżej 5 lat 406 431 594 896 1 000 1 327
  487 524 629 949 1 116 1 473

 

25.2.6. Łączna kwota kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych ujęta w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

Łączna kwota kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych za 2014 rok i za 2013 rok wyniosła odpowiednio (11) mln PLN oraz (24) mln PLN i została ujęta w sprawozdaniu z zysków lub strat odpowiednio w kwocie 9 mln PLN i (28) mln PLN oraz w innych całkowitych dochodach odpowiednio w kwocie (20) mln PLN oraz 4 mln PLN.

Rezerwy na świadczenia pracownicze ujęte w zyskach lub stratach księguje się w następujących pozycjach:

 20142013
Koszt własny sprzedaży (3) (5)
Koszty ogólnego zarządu 14 (21)
Koszty sprzedaży (2) (2)
  9 (28)

 

W 2014 roku wartość rezerwy na świadczenia pracownicze zmieniła się w efekcie aktualizacji założeń, w głównej mierze w zakresie stopy dyskonta i przewidywanej inflacji oraz zmiany wskaźnika planowanego wzrostu wynagrodzeń. Rezerwa na świadczenia pracownicze oszacowana na bazie założeń z roku 2013 byłaby niższa o (40) mln PLN.

Dodatkowe informacje dotyczące programu wypłat nagród jubileuszowych i świadczeń po okresie zatrudnienia przedstawiono w nocie 3.4.21.2.

25.3. Rezerwa na koszty programów osłonowych

W związku z przeprowadzanymi w Grupie procesami restrukturyzacji w wybranych spółkach uruchomiono wypłaty pakietów osłonowych. Zawierały one w zależności od poszczególnych spółek m.in. takie elementy jak dodatkowe odprawy, pakiety szkoleń dla pracowników odchodzących lub pakiety relokacyjne dla pracowników, którzy zmienili miejsce świadczenia pracy z inicjatywy pracodawcy.

W 2014 roku nie uległy zmianie założenia do wyliczenia wartości rezerwy na koszty programów osłonowych w porównaniu z przyjętymi w roku poprzednim.

25.4. Rezerwa na emisje CO2

Grupa tworzy rezerwy na szacowane w okresie sprawozdawczym koszty emisji CO2. Koszty utworzenia rezerwy są kompensowane rozliczeniem salda przychodów przyszłych okresów z tytułu nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2. Opis stosowanych zasad rachunkowych w tym zakresie przedstawiono w nocie 3.4.21.4.

25.5. Pozostałe rezerwy

Na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostałe rezerwy obejmują głównie: rezerwy na zobowiązania podatkowe z lat ubiegłych w kwocie odpowiednio 28 mln PLN i 216 mln PLN oraz rezerwy na ryzyka niekorzystnych rozstrzygnięć toczących się procesów administracyjnych lub sądowych w kwocie odpowiednio 145 mln PLN oraz 116 mln PLN.