24. Kredyty, pożyczki i obligacje

  DługoterminoweKrótkoterminoweRazem
31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Kredyty 5 506 4 788 985 850 6 491 5 638
Pożyczki 3 1 2 - 5 1
Obligacje 4 161 1 718 - - 4 161 1 718
  9 670 6 507 987 850 10 657 7 357

Grupa ORLEN opiera swoje finansowanie w większości o zmienne stopy procentowe, przy czym stosuje zabezpieczenia zmieniające stopę zmienną na stałą. W zależności od waluty finansowania są to stopy WIBOR, LIBOR, EURIBOR, PRIBOR oraz VILIBOR powiększone o marżę. Marża odzwierciedla ryzyko związane z finansowaniem Grupy oraz zależna jest, w przypadku niektórych umów o charakterze długoterminowym, od poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA.

24.1. Kredyty

- w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN) / według rodzaju stopy procentowej

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
PLN / WIBOR 471 114
EUR / EURIBOR 4 183 2 279
USD / LIBOR USD 547 2 542
CZK / PRIBOR 846 534
CAD / LIBOR CAD 443 168
LTL / VILIBOR 1 1
  6 491 5 638

Na dzień 31 grudnia 2014 roku niewykorzystane otwarte linie kredytowe powiększone o należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (nota ‎20) oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty (nota ‎22) przewyższały zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (nota ‎27) o 6 929 mln PLN.

Grupa zabezpiecza również przepływy pieniężne związane z płatnościami odsetkowymi dotyczącymi zewnętrznego finansowania w EUR i USD wykorzystując w tym celu swapy procentowe (IRS).

Informacje dotyczące wartości kredytów, które były zabezpieczone aktywami Grupy przedstawiono w nocie ‎30.

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ani po dniu sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki niewywiązania się ze spłaty kapitału bądź odsetek z tytułu kredytów.

24.2. Obligacje

- w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN)

 31/12/201431/12/2013
PLN 2 020 1 718
EUR 2 141 -
4 161 1 718

- według rodzaju stopy procentowej

 Obligacje o stałym oprocentowaniuObligacje o zmiennym oprocentowaniuRazem
 31/12/201431/12/201331/12/201431/12/201331/12/201431/12/2013
Wartość nominalna 2 231 - 1 900 1 700 4 131 1 700
Wartość księgowa 2 242 - 1 919 1 718 4 161 1 718

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 28 marca 2013 roku wyraziła zgodę na emisję przez PKN ORLEN obligacji w ramach publicznego programu emisji obligacji (Program).

Działając w oparciu o umowę zawartą z UniCredit CAIB Poland S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Bankiem Pekao S.A., w roku 2013 PKN ORLEN wyemitował cztery serie obligacji średnioterminowych (4-letnich) o łącznej wartości nominalnej 700 mln PLN, skierowanych do inwestorów detalicznych. W dniu 2 kwietnia 2014 roku PKN ORLEN wyemitował piątą serię 4 –letnich obligacji (seria E) o wartości nominalnej 200 mln PLN a w dniu 9 kwietnia 2014 roku uruchomiona została emisja szóstej serii (seria F) o wartości nominalnej 100 mln PLN.

Obligacje emitowane w ramach Programu są niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela, podlegającymi rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, kierowanymi do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

W ramach niepublicznego Programu emisji obligacji, funkcjonującego na podstawie umowy zawartej z konsorcjum polskich banków w listopadzie 2006 roku, z limitem zadłużenia do 2 000 mln PLN Grupa posiada 7-letnie obligacje kuponowe o wartości nominalnej 1 000 mln PLN, wyemitowane w lutym 2012 roku oraz w ramach przyznanego limitu dokonuje emisji obligacji o charakterze  krótkoterminowym dla spółek Grupy w ramach optymalizacji płynności w Grupie ORLEN.

 Wartość nominalnaData subskrypcjiTermin wykupuStopa bazowaMarżaRating
Seria A 200 28.05.2013 28.05.2017 6M WIBOR  1,5% A - (pol)
Seria B 200 03.06.2013 03.06.2017 6M WIBOR  1,5% A - (pol)
Seria C 200 06.11.2013 06.11.2017 6M WIBOR  1,4% A - (pol)
Seria D 100 14.11.2013 14.11.2017 6M WIBOR  1,3% A - (pol)
Seria E 200 02.04.2014 02.04.2018 6M WIBOR  1,3% A - (pol)
Seria F 100 09.04.2014 09.04.2020 Oprocentowanie stałe 5% A - (pol)
  1 000          
Obligacje Korporacyjne 1 000 27.02.2012 27.02.2019 6M WIBOR  1,6% -
  2 000          

W dniu 30 czerwca 2014 roku została zrealizowana emisja euroobligacji z 7-letnim okresem wykupu przez spółkę celową ORLEN Capital AB. Wartość emisji wyniosła 2 080 mln PLN przeliczone kursem z dnia 30 czerwca 2014 roku (co odpowiada 500 mln EUR).

31/12/2014Wartość nominalnaData subskrypcjiTermin wykupuStopa bazowaMarżaRating
Euroobligacje 2 131 30.06.2014 30.06.2021 Oprocentowanie stałe 2,5% BBB-, Baa3
  2 131