23. Kapitał własny

23.1. Kapitał podstawowy

Kapitał zakładowy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.  zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym wynosi na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku 535 mln PLN i podzielony jest na 427 709 061 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,25 PLN każda.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku liczba wyemitowanych akcji oraz liczba akcji zatwierdzonych do emisji jest tożsama.

Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku składa się z następujących serii akcji:

Liczba wyemitowanych akcji
Seria ASeria BSeria CSeria DRazem
336 000 000 6 971 496 77 205 641 7 531 924 427 709 061

 

Każda nowa emisja akcji w Polsce jest oznaczana jako kolejna seria. Akcje wszystkich powyższych serii mają takie same prawa.

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Kapitał zakładowy 535 535
Korekta z tytułu przeszacowania kapitału zakładowego 523 523
  1 058 1 058

 

 

23.2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej wynika z nadwyżki ceny emisyjnej akcji serii B, C i D nad ich wartością nominalną.

 31/12/201431/12/2013
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 1 058 1 058
Korekta z tytułu przeszacowania kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 169 169
  1 227 1 227

 

 

23.3. Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń

Zmiana stanu kapitału z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń

 20142013
(dane przekształcone)
Stan na początek okresu 148 (73)
wartość brutto 182 (88)
podatek odroczony (34) 15
Rozliczenie instrumentów zabezpieczających 24 47
przychody ze sprzedaży (139) (58)
różnice kursowe (48) (61)
odsetki 4 43
środki trwałe w budowie 1 (1)
zapasy 206 124
Wycena instrumentów zabezpieczających (1 782) 213
Udział mniejszości w wycenie (43) 10
Podatek odroczony od rozliczenia i wyceny instrumentów zabezpieczających 334 (49)
  (1 319) 148
wartość brutto (1 619) 182
podatek odroczony 300 (34)

 

Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 3.4.24.3 oraz 32.4.1.

23.4. Kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje wycenę pozycji zgodnie z przyjętymi w Grupie zasadami, w tym w szczególności:

  • zmiany wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz
  • dodatnie różnice pomiędzy wartością księgową netto a wartością godziwą nieruchomości inwestycyjnych na dzień ich przekwalifikowania z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych oraz ich późniejsze zmniejszenia.

23.5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Na dzień 31 grudnia 2014 roku różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych obejmują efekt przeliczenia sprawozdań finansowych zagranicznych spółek Grupy na PLN w ramach procedur konsolidacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w tej pozycji zawarta była dodatkowo wycena zobowiązań kredytowych w USD ujmowanych jako zabezpieczenie inwestycji netto w podmiocie zagranicznym (Grupa ORLEN Lietuva), której stosowania Grupa zaprzestała z dniem 30 czerwca 2014 roku.

Dodatkowe informacje w zakresie rachunkowości zabezpieczeń inwestycji netto w podmiocie zagranicznym przedstawiono w nocie 32.4.2.

23.6. Zyski zatrzymane

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Kapitał zapasowy 22 236 22 653
Pozostałe kapitały 884 884
Zyski i straty aktuarialne (13) 3
Zysk/(Strata) netto okresu przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (5 811) 176
  17 296 23 716

 

 

23.7. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Grupa Unipetrol 1 598 1 547
Grupa Rafineria Trzebinia 2 41
Ship Service S.A. 15 15
  1 615 1 603

23.7.1. Zmiana kapitału własnego przypadającego na udziałowców niekontrolujących

 NOTA31/12/201431/12/2013
Stan na początek okresu   1 603 1 828
Udział w zysku/(stracie) netto 23.7.2 (17) (86)
Udział w składnikach innych całkowitych dochodów 102 (136)
kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 43 (10)
różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 59 (126)
Zmiany wynikające z wykupu akcji/udziałów udziałowców niekontrolujących 5.1.2 (72) (2)
Wypłacone i zadeklarowane dywidendy   (1) (1)
    1 615 1 603

 

23.7.2. Zysk/(Strata) netto przypadająca na akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących

 31/12/201431/12/2013
Grupa Unipetrol (27) (71)
Grupa Rafineria Trzebinia 10 (14)
Pozostałe - (1)
  (17) (86)

 

23.7.2.1. Skrócone informacje finansowe dotyczące jednostek zależnych z istotnym udziałem niekontrolującym

GRUPA UNIPETROL

Wybrane  dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej

 31/12/201431/12/2013
Aktywa trwałe 3 387 3 845
Aktywa obrotowe 4 050 3 673
Środki pieniężne 259 169
Pozostałe aktywa obrotowe 3 791 3 504
Aktywa razem 7 437 7 518
Kapitał własny razem 4 336 4 198
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym (10) (10)
Zobowiązania długoterminowe 763 461
Kredyty 615 303
Rezerwy 70 65
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 78 93
Zobowiązania krótkoterminowe 2 338 2 859
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2 087 2 623
Kredyty 54 77
Rezerwy 120 82
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 77 77
Zobowiązania razem 3 101 3 320
Pasywa razem 7 437 7 518
Dług netto 410 211

 

Wybrane dane ze sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

 20142013
Przychody ze sprzedaży 18 873 16 062
Koszt własny sprzedaży (17 965) (15 689)
Zysk brutto na sprzedaży 908 373
Koszty sprzedaży (307) (307)
Koszty ogólnego zarządu (194) (192)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (542) (10)
(Strata) z działalności operacyjnej (135) (136)
Przychody finansowe 197 178
odsetki 7 7
Koszty finansowe (252) (229)
odsetki (18) (18)
(Strata) przed opodatkowaniem (190) (187)
Podatek dochodowy 118 (14)
(Strata) netto (72) (201)
     
Składniki innych całkowitych dochodów    
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty (2) (10)
Wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania - (10)
Zyski i straty aktuarialne (2) -
które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków 173 (356)
Instrumenty zabezpieczające 136 (34)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 63 (328)
Podatek odroczony (26) 6
  171 (366)
Całkowite dochody netto 99 (567)

 

23.7.2.2. Wpływ zmian udziałów własnościowych w jednostce zależnej, które powodują lub nie utratę kontroli

W 2014 roku nie wystąpiły zmiany udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które skutkowałyby utratą kontroli. Wpływ zmian struktury udziału niekontrolującego, przedstawiony w zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wynika  z wykupu udziałów niekontrolujących w spółkach Rafineria Trzebinia, ORLEN OIL i ORLEN Asfalt. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 5.1.

23.7.2.3. Istotne ograniczenia

W 2014 roku oraz w 2013 roku nie wystąpiły znaczące ograniczenia w jednostkach zależnych z istotnym udziałem niekontrolującym wynikające z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych i innych ustaleń umownych, które ograniczałyby dostęp do aktywów oraz rozliczania zobowiązań Grupy.

23.8. Propozycja pokrycia straty Jednostki Dominującej za 2014 rok oraz rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy w 2015 roku

Poprawa sytuacji finansowej Grupy ORLEN wypracowana w ostatnich latach pozwoliła przyjąć w ramach Strategii Grupy ORLEN na lata 2014-2017 politykę dywidendową zakładającą stopniowe zwiększanie poziomu dywidendy na akcję z uwzględnieniem realizacji strategicznych celów finansowych oraz prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej. Metoda ta nie wiąże dywidendy z zyskiem netto, który w obszarze działalności Grupy ORLEN podlega dużej zmienności i może zawierać elementy o charakterze niegotówkowym, takie jak przeszacowanie wartości aktywów, zapasów czy kredytów, przez co nie w pełni odzwierciedla bieżącą sytuację finansową Grupy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd PKN ORLEN rekomenduje pokrycie straty netto za 2014 rok w kwocie (4 671 826 145,06) PLN z kapitału zapasowego Jednostki Dominującej.

Jednocześnie, uwzględniając sytuację płynnościową Zarząd PKN ORLEN rekomenduje przeznaczenie kwoty 705 719 950,65 PLN, tj. 1,65 PLN na 1 akcję na wypłatę dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego PKN ORLEN obejmującego zyski lat ubiegłych.

Zarząd PKN ORLEN proponuje dzień 16 czerwca 2015 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 8 lipca 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy. Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

23.9. Podział zysku Jednostki Dominującej za 2013 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt. 3 Statutu Jednostki Dominującej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A., w dniu 15 maja 2014 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanowiło dokonać podziału zysku za rok 2013 w wysokości  617 684 481,47 PLN w następujący sposób: kwotę 615 901 047,84 PLN na wypłatę dywidendy (1,44 PLN na 1 akcję) a  pozostałą kwotę, tj. 1 783 433,63 PLN na kapitał zapasowy Jednostki Dominującej.

23.10. Polityka zarządzania kapitałem własnym

Zarządzanie kapitałem własnym prowadzone jest w skali Grupy i ma na celu zapewnienie zdolności Grupy do kontynuowania działalności przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności dla akcjonariuszy.

Monitorowane są w szczególności następujące wskaźniki:

  • dźwignia finansowa netto Grupy. Na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku wskaźnik wyniósł odpowiednio 33,0% oraz 16,9%;
  • poziom dywidendy przypadającej na akcje zwykłe – uzależniony jest od aktualnej sytuacji finansowej Grupy. W 2014  roku oraz w 2013 roku wypłacono dywidendę odpowiednio w wysokości 615 901 047,84  PLN tj. 1,44 PLN na akcję oraz 641 563 591,50 PLN tj. 1,50 PLN na akcje.

Dźwignia finansowa netto: Dług netto/kapitał własny (wyliczone według stanu na koniec okresu) x 100%
Dług netto: Długoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje + krótkoterminowe kredyty i pożyczki - środki pieniężne i ich ekwiwalenty