22. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych ( w tym środki pieniężne w drodze) 3 858 2 569
Pozostałe środki pieniężne 79 120
  3 937 2 689
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 37 47

 

Pozostałe środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku obejmowały inne aktywa pieniężne o terminie wykupu poniżej trzech miesięcy.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania dotyczą głównie blokady środków pieniężnych na rachunkach bankowych w celu zabezpieczenia wywiązania się ze zobowiązań jak również w zakresie udzielonych gwarancji.