31. Objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych

31.1. Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami niektórych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych

 20142013
(dane przekształcone)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długoterminowych i należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 542 125
Zmiana stanu należności inwestycyjnych z tytułu: (73) 340
zaliczek na niefinansowe aktywa trwałe 88 173
sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (8) 8
udzielonych pożyczek długoterminowych (3) (4)
nieodpłatnych praw majątkowych (150) 163
Zmiana stanu długoterminowych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 180 94
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych dotyczących prowizji bankowych (11) (9)
Nabycie jednostki zależnej 22 33
Pozostałe - 2
Różnice kursowe 264 (180)
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 924 405
Zmiana stanu zapasów zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 3 920 1 154
Reklasyfikacja zapasów z/na rzeczowe aktywa trwałe i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (46) (21)
Różnice kursowe 232 (159)
Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 4 106 974
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań długoterminowych i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (1 088) 1 473
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych z tytułu nakładów inwestycyjnych (176) (235)
Zmiana stanu długoterminowych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (1 570) 42
Zmiana stanu zobowiązań finansowych z tytułu leasingu finansowego (14) -
Nabycie jednostki zależnej (24) (40)
Pozostałe - 9
Różnice kursowe (406) 187
Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (3 278) 1 436
Zmiana stanu rezerw zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (122) 17
Wykorzystanie rezerwy na emisje CO2 z roku poprzedniego 319 382
Wykorzystanie rezerwy na prawa majątkowe do energii z roku poprzedniego 16 15
Zyski i straty aktuarialne (20) 4
Nabycie jednostki zależnej (20) (41)
Różnice kursowe (32) 14
Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 141 391

 

31.2. Pozostałe korekty w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej

 20142013
(dane przekształcone)
Nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 (186) (165)
Otrzymane nieodpłatnie prawa majątkowe do energii (72) 6
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (4) (50)
Należności z tytułu rozliczonych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (101) -
Pozostałe 3 (6)
  (360) (215)

 

31.3. Strata z tytułu różnic kursowych

 NOTA20142013
(dane przekształcone)
Nadwyżka (ujemnych)/dodatnich różnic kursowych zaprezentowana w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 10 (1 459) 121
Korekty zysku/(straty) netto z tytułu różnic kursowych zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:   880 64
zrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności finansowej   267 25
zrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej   (182) -
niezrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej   (19) 41
niezrealizowane różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych   1 (2)
rachunkowość zabezpieczeń inwestycji netto w podmiocie zagranicznym 811 -
różnice kursowe od środków pieniężnych   2 -
Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej nie korygujące zysku/(straty) netto   (579) 185

 

31.4.    Odsetki netto

 NOTA20142013
(dane przekształcone)
Przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek netto zaprezentowane w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 10 (167) (227)
Korekty zysku/(straty) netto z tytułu odsetek zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:   241 272
zapłacone odsetki dotyczące działalności finansowej   245 310
naliczone odsetki dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej   (4) (38)
Odsetki netto dotyczące działalności operacyjnej nie korygujące zysku/(straty) netto   (74) (45)

 

 

31.5. Strata na działalności inwestycyjnej

 NOTA20142013
(dane przekształcone)
Korekta zysku/(straty) netto z tytułu straty na działalności inwestycyjnej      
(Zysk) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9.1, 9.2 (6) (3)
(Zysk) na okazyjnym nabyciu spółki 9.1 (180) (83)
Utworzenie/odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 9.1, 9.2 5 360 185
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające   (112) 19
Pozostałe   (47) (24)
  5 015 94

 

31.6. Podatek dochodowy (zapłacony)

 NOTA20142013
(dane przekształcone)
Podatek dochodowy od zysku/(straty) przed opodatkowaniem 11 418 (67)
Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego   (234) 134
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku odroczonego   (463) (130)
Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego   24 25
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego   6 (47)
Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach 11.2 338 (47)
Nabycie jednostki zależnej 11.2 (117) 40
Różnice kursowe   (140) (15)
    (168) (107)