6. Segmenty operacyjne

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach operacyjnych są spójne z polityką rachunkowości Grupy opisaną w nocie ‎3.4.4 Zarząd PKN ORLEN oraz zarządy spółek Grupy oceniają wyniki finansowe segmentów i decydują o przydziale zasobów na podstawie wyniku z działalności operacyjnej segmentu powiększonego o amortyzację (EBITDA).

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych.

6.1. Przychody, koszty, wyniki finansowe, zwiększenia nakładów inwestycyjnych segmentów operacyjnych

2014 rok

 NOTASegment DownstreamSegment DetalSegment WydobycieFunkcje KorporacyjneWyłączeniaRazem
Sprzedaż zewnętrzna   70 549 35 913 298 72 - 106 832
Sprzedaż między segmentami   15 392 191 - 239 (15 822) -
Przychody ze sprzedaży 7 85 941 36 104 298 311 (15 822) 106 832
Koszty operacyjne ogółem   (85 971) (35 015) (271) (1 007) 15 822 (106 442)
Pozostałe przychody operacyjne 9.1 468 182 4 112 - 766
Pozostałe koszty operacyjne 9.2 (5 329) (186) (323) (86) - (5 924)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 16 58 - - (1) - 57
Zysk/(Strata) operacyjna segmentu   (4 833) 1 085 (292) (671) - (4 711)
Przychody i koszty finansowe netto 10           (1 535)
(Strata) przed opodatkowaniem             (6 246)
Podatek dochodowy 11           418
(Strata) netto             (5 828)
Amortyzacja 8.2 1 408 355 122 106 - 1 991
EBITDA   (3 425) 1 440 (170) (565) - (2 720)
Zwiększenia nakładów inwestycyjnych (wraz z kosztami finansowania zewnętrznego)   2 714 345 499 230 - 3 788

2013 rok

 NOTASegment Downstream
(dane przekształcone)
Segment DetalSegment WydobycieFunkcje Korporacyjne
(dane przekształcone)
Wyłączenia
(dane przekształcone)
Razem
(dane przekształcone)
Sprzedaż zewnętrzna   77 047 36 462 17 71 - 113 597
Sprzedaż między segmentami   15 939 162 - 243 (16 344) -
Przychody ze sprzedaży 7 92 986 36 624 17 314 (16 344) 113 597
Koszty operacyjne ogółem   (92 710) (35 695) (48) (1 078) 16 344 (113 187)
Pozostałe przychody operacyjne 9.1 188 90 83 210 - 571
Pozostałe koszty operacyjne 9.2 (399) (102) (90) (123) - (714)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 16 41 - - (1) - 40
Zysk/(Strata) operacyjna segmentu   106 917 (38) (678) - 307
Przychody i koszty finansowe netto 10           (150)
Zysk przed opodatkowaniem             157
Podatek dochodowy 11           (67)
Zysk netto             90
Amortyzacja 8.2 1 633 351 6 121 - 2 111
EBITDA   1 739 1 268 (32) (557) - 2 418
Zwiększenia nakładów inwestycyjnych (wraz z kosztami finansowania zewnętrznego)   1 596 467 304 117 - 2 484

 

 

6.2. Pozostałe informacje segmentowe

6.2.1. Aktywa w podziale na segmenty operacyjne

 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Segment Downstream 32 298 40 348
Segment Detal 5 787 5 990
Segment Wydobycie 2 422 1 375
Aktywa segmentów 40 507 47 713
Funkcje Korporacyjne 6 425 3 888
Wyłączenia (207) (249)
  46 725 51 352

 

w tym:

  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedażyAkcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności
 NOTA31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
Segment Downstream   34 9 641 583
Funkcje Korporacyjne   - 6 31 32
  16 34 15 672 615

 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w segmencie Downstream dotyczą głownie nieodpłatnie otrzymanych praw do energii żółtej oraz nabytych praw do energii czerwonej i zielonej.

Do segmentów operacyjnych przyporządkowuje się wszystkie aktywa z wyjątkiem aktywów finansowych (zawartych w notach ‎17, 21, 22) oraz aktywów podatkowych (nota ‎11.2). Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty operacyjne przydziela się na podstawie przychodów generowanych przez poszczególne segmenty operacyjne.

6.2.2. Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących

  UtworzenieOdwrócenie
 NOTA20142013
(dane przekształcone)
20142013
(dane przekształcone)
Segment Downstream   (5 982) (385) 108 96
Segment Detal   (100) (47) 119 42
Segment Wydobycie   (322) (89) - -
Odpisy aktualizujące segmentów   (6 404) (521) 227 138
Funkcje Korporacyjne   (29) (43) 26 24
Odpisy aktualizujące ujęte w działalności operacyjnej 19.1, 9.1,9.2 (6 433) (564) 253 162
Odpisy aktualizujące ujęte w działalności finansowej 10.1, 10.2 (4) (14) 9 10
    (6 437) (578) 262 172

w tym:

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

  UtworzenieOdwrócenie
 NOTA20142013
(dane przekształcone)
20142013
(dane przekształcone)
Segment Downstream   (5 074) (101) 14 9
Segment Detal   (93) (42) 116 38
Segment Wydobycie   (322) (89) - -
Odpisy aktualizujące segmentów   (5 489) (232) 130 47
Funkcje Korporacyjne   (3) (6) 2 6
  9.1,9.2,18 (5 492) (238) 132 53

6.2.3. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży został zaprezentowany według kraju siedziby zleceniodawcy

               Udział %
 NOTA20142013
(dane przekształcone)
20142013
Polska   45 095 47 065 42,2% 41,4%
Niemcy   19 310 18 745 18,1% 16,5%
Czechy   12 669 11 193 11,9% 9,9%
Litwa, Łotwa, Estonia 8 802 11 091 8,2% 9,8%
Pozostałe kraje   20 956 25 503 19,6% 22,4%
  7 106 832 113 597 100,0% 100,0%

 

Pozycja pozostałe kraje zawiera głównie sprzedaż zrealizowaną dla zleceniodawców ze Szwajcarii, Ukrainy, Danii, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Austrii.

Podział geograficzny aktywów trwałych

              Udział %
 31/12/201431/12/2013
(dane przekształcone)
20142013
Polska 17 181 15 637 73,0% 60,3%
Niemcy 889 862 3,8% 3,3%
Czechy 3 219 3 806 13,7% 14,7%
Litwa, Łotwa, Estonia 546 4 829 2,3% 18,6%
Kanada 1 712 809 7,2% 3,1%
  23 547 25 943 100,0% 100,0%

 

Aktywa trwałe w podziale geograficznym obejmują rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, nieruchomości inwestycyjne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

6.3. Przychody ze sprzedaży

               Udział %
 NOTA20142013
(dane przekształcone)
20142013
Segment Downstream*        
Lekkie destylaty   13 270 16 236 12,4% 14,3%
Średnie destylaty 28 976 32 270 27,1% 28,4%
Frakcje ciężkie   7 701 9 130 7,2% 8,0%
Monomery   3 447 3 513 3,2% 3,1%
Polimery   2 953 2 541 2,8% 2,2%
Aromaty   1 662 1 528 1,6% 1,3%
Nawozy sztuczne 1 065 1 004 1,0% 0,9%
Tworzywa sztuczne 1 424 1 464 1,3% 1,3%
PTA   1 767 2 048 1,7% 1,8%
Pozostałe   8 284 7 313 7,6% 6,5%
    70 549 77 047 65,9% 67,8%
Segment Detal          
Lekkie destylaty   13 951 14 229 13,1% 12,5%
Średnie destylaty 18 659 19 079 17,5% 16,8%
Pozostałe   3 303 3 154 3,1% 2,8%
    35 913 36 462 33,7% 32,1%
Segment Wydobycie 298 17 0,3% -
Funkcje Korporacyjne 72 71 0,1% 0,1%
  7 106 832 113 597 100,0% 100,0%

 

* Dodatkowe informacje dotyczące przekształcenia przychodów segmentów operacyjnych w związku ze zmianą podziału segmentowego oraz nowego standardu MSSF11 – Wspólne ustalenia umowne, zostały zaprezentowane w nocie 3.2.1.

6.4. Informacje o wiodących klientach

W 2014 roku oraz 2013 roku Grupa nie zidentyfikowała wiodących klientów, z którymi zrealizowałaby przychody ze sprzedaży przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN.