9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

9.1. Pozostałe przychody operacyjne

 NOTA20142013
(dane przekształcone)
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 61 41
Zysk na okazyjnym nabyciu spółki 5.1.2 180 83
Odwrócenie rezerw   63 38
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności 6.2.2, 20.1 38 30
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 6.2.2, 12.2, 14.1, 14.3, 18 132 53
Kary i odszkodowania   91 175
Pozostałe   201 151
    766 571

 

Zysk na okazyjnym nabyciu spółki w 2014 roku dotyczy zakupu 16,335% akcji Ceska Rafinerska dokonanego w I kwartale 2014 roku przez Grupę Unipetrol od Shell Overseas Investments BV („Shell”).

W 2013 roku pozycja ta dotyczyła rozliczenia transakcji nabycia akcji TriOil zrealizowanej w IV kwartale przez Grupę ORLEN Upstream.

Pozycja pozostałe w 2014 roku obejmuje między innymi efekt rozpoznania praw majątkowych, tzw. żółtych i czerwonych certyfikatów energetycznych za okres od 30 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 48 mln PLN, wpływ zmian cen uprawnień CO2 na wartość kosztów emisji CO2 w kwocie 24 mln PLN oraz efekt przeszacowania należnych uprawnień CO2  w kwocie 28 mln PLN.

W 2013 roku pozycja ta obejmowała między innymi przychody z tytułu decyzji organów podatkowych dotyczących zwrotu zapłaconego przez PKN ORLEN w latach poprzednich podatku akcyzowego oraz korekty zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej od bioestru RME w łącznej kwocie 65 mln PLN oraz efekt rozpoznania praw majątkowych i wpływ zmian cen uprawnień CO2.

9.2. Pozostałe koszty operacyjne

 NOTA20142013
(dane przekształcone)
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (55) (38)
Utworzenie rezerw   (173) (226)
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności 6.2.2, 20.1 (69) (57)
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 6.2.2, 12.2, 14.1, 14.3, 18 (5 492) (238)
Koszty z tytułu kar, szkód i odszkodowań   (22) (78)
Pozostałe   (113) (77)
    (5 924) (714)

 

Dodatkowe informacje o zmianie stanu rezerw przedstawiono w nocie 25.

Pozycja utworzenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w 2014 roku obejmuje głównie odpisy utworzone  w II kwartale 2014 roku dotyczące wartości aktywów rafineryjnych Grupy ORLEN Lietuva w wysokości (4 187) mln PLN, Grupy Unipetrol w wysokości (711) mln PLN, Grupy Rafinerii Jedlicze w wysokości (42) mln PLN, wartości  aktywów petrochemicznych Spolana z Grupy Anwil w wysokości (58) mln PLN oraz utworzone w IV kwartale 2014 roku odpisy wartości aktywów wydobywczych w spółce Grupy ORLEN Upstream w wysokości (311) mln PLN, odpisy na stacje paliw w PKN ORLEN w kwocie (63) mln PLN oraz odpisy aktualizujące wartość aktywów rafineryjnych w Grupie Unipetrol w kwocie około (22) mln PLN.

W 2013 roku pozycja ta dotyczyła głównie odpisu aktywów segmentu Wydobycie w ramach projektu Kambr na Morzu Bałtyckim w związku z negatywnymi wynikami analizy danych z odwiertu oraz tzw. certyfikatów energetycznych w związku ze zmianami przepisów prawa energetycznego i brakiem możliwości ich wykorzystania w przyszłości.

Dodatkowe informacje o utracie wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych przedstawiono w nocie 18.