8. Koszty działalności operacyjnej

8.1. Koszt własny sprzedaży

              Udział %
 20142013
(dane przekształcone)
20142013
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług (76 211) (84 809) 75,4% 78,6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (24 799) (23 044) 24,6% 21,4%
  (101 010) (107 853) 100,0% 100,0%

 

8.2.    Koszty według rodzaju

              Udział %
 20142013
(dane przekształcone)
20142013
Zużycie materiałów i energii (70 586) (81 023) 69,9% 75,1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (24 799) (23 044) 24,6% 21,4%
Usługi obce (4 316) (4 164) 4,3% 3,9%
Świadczenia pracownicze (2 059) (2 099) 2,0% 1,9%
Amortyzacja (1 991) (2 111) 2,0% 2,0%
Podatki i opłaty (653) (611) 0,6% 0,6%
Pozostałe (6 383) (1 148) 6,3% 0,9%
  (110 787) (114 200)    
Zmiana stanu zapasów (1 783) 43 1,8% 0,0%
Świadczenia na własne potrzeby 204 256 -0,2% -0,2%
Koszty operacyjne (1 579) 299    
Koszty sprzedaży 3 920 3 883 (3,9%) (3,6%)
Koszty ogólnego zarządu 1 512 1 451 (1,5%) (1,3%)
Pozostałe koszty operacyjne 5 924 714 (5,9%) (0,7%)
Koszt własny sprzedaży (101 010) (107 853) 100,0% 100,0%

 

W 2014 roku i w 2013 roku w kosztach usług obcych ujęto koszty nakładów na prace badawczo-rozwojowe w kwocie odpowiednio (14) mln PLN i (13) mln PLN.

8.3.    Koszty świadczeń pracowniczych

 20142013
(dane przekształcone)
Wynagrodzenia (1 667) (1 660)
Przyszłe świadczenia 40 5
Ubezpieczenia społeczne (347) (356)
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (85) (88)
  (2 059) (2 099)

 

Przyszłe świadczenia obejmują zmiany salda stanu rezerw na nagrody jubileuszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia ujęte w rachunku zysków lub strat.