11. Podatek dochodowy

 20142013
(dane przekształcone)
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków lub strat    
Podatek dochodowy bieżący (196) (86)
Podatek odroczony 614 19
  418 (67)
Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach    
Instrumenty zabezpieczające 334 (49)
Wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania - 3
Zyski i straty aktuarialne 4 (1)
  338 (47)
  756 (114)

 

11.1. Różnice pomiędzy kwotą podatku wykazanego w rachunku zysków lub strat a kwotą obliczoną według stawki od  zysku/(straty) przed opodatkowaniem

 20142013
(dane przekształcone)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (6 246) 157
Podatek dochodowy obliczony odpowiednio w 2014 i 2013 roku według obowiązującej stawki (19% w Polsce) 1 187 (30)
Różnica stawek podatkowych (182) (34)
Litwa (15%) (184) (20)
Niemcy (29%) (13) (14)
Kanada (25%) 15 -
Odpisy aktualizujące aktywa trwałe (896) -
Efekt zmian strat podatkowych dla których nie zostało rozpoznane aktywo podatkowe 250 (63)
Wycena spółek metodą praw własności 11 8
Pozostałe 48 52
Podatek dochodowy 418 (67)
Efektywna stawka podatku 7% 43%

 

  

Od odpisów aktualizujących wartość aktywów spółek z Grupy ORLEN Lietuva, Grupy Unipetrol i Grupy Anwil ujętych w 2014 roku Grupa nie rozpoznała aktywa podatkowego ze względu na brak pewności odnośnie możliwości ich realizacji.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiadała nierozliczone straty podatkowe dotyczące głównie spółek z Grupy ORLEN Lietuva, z Grupy Unipetrol i Grupy Anwil w łącznej wysokości odpowiednio 2 095 mln PLN i 601 mln PLN, dla których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku odroczonego z powodu braku pewności odnośnie możliwości rozliczenia tych strat w przyszłości.

11.2. Podatek odroczony

 31/12/2013
(dane przekształcone)
Podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i stratPodatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodachNabycie jednostki zależnejRóżnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych ujęte w innych całkowitych dochodach31/12/2014
Aktywa z tytułu podatku odroczonego          
Odpisy aktualizujące wartość aktywów 279 79 - - 1 359
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 318 (25) - 4 1 298
Niezrealizowane różnice kursowe 29 182 - - (155) 56
Różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych 42 (20) - - - 22
Strata podatkowa 362 74 - - 2 438
Wycena instrumentów finansowych - (10) 307 - - 297
Pozostałe 47 (11) 4 - 2 42
  1 077 269 311 4 (149) 1 512
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego          
Ulga inwestycyjna 70 (3) - - (14) 53
Różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych 1 278 (337) - 121 6 1 068
Nadwyżka aportu nad wartością objętych akcji 43 - - - - 43
Wycena instrumentów finansowych 32 (5) (27) - - -
Pozostałe 41 - - - (3) 38
  1 464 (345) (27) 121 (11) 1 202
  (387) 614 338 (117) (138) 310

 

Powyższe pozycje aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego podlegają kompensacie na poziomie sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek Grupy celem ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy ORLEN. Na dzień 31 grudnia 2014 roku aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wyniosły odpowiednio 385  mln PLN oraz 75 mln PLN.