10. Przychody i koszty finansowe netto

 20142013
(dane przekształcone)
Odsetki (167) (227)
Nadwyżka (ujemnych)/dodatnich różnic kursowych (1 459) 121
Dywidendy 2 2
Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych 97 (14)
Odwrócenie/utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności 5 (4)
Pozostałe (13) (28)
  (1 535) (150)

 

10.1. Przychody finansowe

 NOTA20142013
(dane przekształcone)
Odsetki   75 113
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych   - 121
Dywidendy   2 2
Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych   235 207
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności 6.2.2, 20.1 9 10
Pozostałe   33 7
    354 460

 

10.2. Koszty finansowe

 NOTA20142013 (dane przekształcone)
Odsetki   (242) (340)
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych   (1 459) -
Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych   (138) (221)
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności 6.2.2, 20.1 (4) (14)
Pozostałe   (46) (35)
    (1 889) (610)

 

Z dniem 30 czerwca 2014 roku Grupa zaprzestała stosowania rachunkowości zabezpieczeń inwestycji netto w podmiocie zagranicznym (Grupa ORLEN Lietuva). Pozycja zabezpieczana (kapitały własne Grupy ORLEN Lietuva) uległa zmniejszeniu w efekcie ujęcia w II kwartale 2014 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych co spowodowało reklasyfikację skumulowanych nadwyżek ujemnych różnic kursowych z tytułu wyceny instrumentu zabezpieczającego z kapitału własnego do rachunku zysków lub strat w kwocie (811) mln PLN. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 32.4.2.