Komentarz Zarządu do wyników finansowych za 2014 rok

Realizacja założeń biznesowych przyjętych w strategii nie byłaby możliwa bez konsekwentnego dążenia do utrzymania wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie. Poprzez dywersyfikację źródeł finansowania zbudowaliśmy solidne fundamenty pod ambitne plany inwestycyjne Koncernu w kolejnych latach, a jednocześnie umocniliśmy naszą wiarygodność, jako solidnego partnera na rynkach finansowych. Potwierdza to obecna wycena naszych akcji, która wynika właśnie z działań realizowanych w ramach strategii, w której zadeklarowaliśmy osiągnięcie średniego poziomu EBITDA LIFO w latach 2014-2017 w wysokości 5,1 mld PLN oraz stopniowy wzrost wypłaty dywidendy na akcje.

Czytaj więcej - List Prezesa Zarządu PKN ORLEN

Rekordowy wynik EBITDA LIFO Grupy ORLEN w 2014 roku w wysokości 5 213 mln PLN, przed uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, był wyższy o 2 127 mln PLN (r/r).

EBIDTA LIFO 2013 2014

*) przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych.

Rekordowy wynik EBITDA LIFO Grupy ORLEN w 2014 roku w wysokości 5 213 mln PLN, przed uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, był wyższy o 2 127 mln PLN (r/r).

Pozytywny wpływ zmian czynników makroekonomicznych, szczególnie widoczny w II półroczu 2014 roku, wyniósł 1 473 mln PLN (r/r).

Dodatni efekt wolumenowy w kwocie 574 mln PLN (r/r) to głównie wpływ wyższej sprzedaży segmentu downstream w Czechach, zwiększenia sprzedaży detalicznej na wszystkich rynkach oraz ujęcia wyników działalności wydobywczej w Kanadzie.

Dodatni wpływ pozostałych czynników nie był istotny (r/r) i obejmował głównie zmianę salda na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 347 mln PLN (r/r) (przed uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość aktywów), dodatni wpływ netto transakcji odkupu i sprzedaży zapasów obowiązkowych z 2013 i 2014 w wysokości 297 mln PLN (r/r) oraz ujemny wpływ pozostałych elementów w kwocie (-) 564 mln PLN (r/r) związany głównie z przeszacowaniem na koniec 2014 roku wartości zapasów w wyniku spadku cen ropy i wynikającego z tego obniżenia cen produktów Grupy ORLEN.

Przyjęta w lipcu 2014 roku Strategia Grupy ORLEN na lata 2014-2017 odzwierciedla ograniczenia konsumpcji paliw na skutek przedłużającego się kryzysu gospodarczego a także nadmiar rafineryjnych mocy wytwórczych i rosnącą presję na marże wynikającą z rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych i zmian gospodarczych w Rosji.

Na bazie testów przeprowadzonych zgodnie z MSR 36 – utrata wartości aktywów, Grupa ORLEN ujęła odpisy netto aktualizujące wartość aktywów w łącznej wysokości (-) 5 360 mln PLN, które dotyczyły głównie ujętych w II kwartale 2014 roku odpisów wartości aktywów Grupy ORLEN Lietuva w kwocie (-) 4 181 mln PLN, Grupy Unipetrol w kwocie (-) 752 mln PLN oraz odpisu aktywów Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie z IV kwartału 2014 roku w wysokości (-) 311 mln PLN.

Po uwzględnieniu powyższych niegotówkowych odpisów aktualizujących EBITDA LIFO Grupy ORLEN za 2014 rok wyniosła (-) 147 mln PLN.

W efekcie spadających notowań ropy naftowej na rynkach światowych, obserwowanych szczególnie w II półroczu 2014 roku, niegotówkowy wpływ przeszacowania zapasów na wyniki raportowane (tzw. „efekt LIFO”) wyniósł (-) 2 573 mln PLN.

W rezultacie przeprowadzonych testów wskaźnik EBITDA Grupy ORLEN za 2014 roku wyniósł (-) 2 720 mln PLN.

W 2014 roku łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 3 788 mln PLN i były wyższe o 1 304 mln PLN (r/r).

Wyniki segmentowe Grupy ORLEN

Wyniki i Zmiany

EBITDA LIFO Grupy ORLEN w segmentach operacyjnych

Segment Downstream

W 2014 roku EBITDA LIFO segmentu downstream Grupy ORLEN, przed uwzględnieniem wpływu odpisów wartości aktywów trwałych, wyniosła 4 210 mln PLN i była wyższa o 1 803 mln PLN (r/r).

EBITDA Marko Wolumen 2013 2014

*) przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych.

Wzrost modelowej marży downstream odzwierciedlający zmiany parametrów makroekonomicznych przyczynił się do wzrostu EBITDA LIFO segmentu o 1 473 mln PLN (r/r).

Wpływ wyższej sprzedaży segmentu dowstream na rynku czeskim, poprawa struktury sprzedaży (ograniczenie wolumenów kierowanych na eksport drogą morską oraz ograniczenie produkcji i sprzedaży ciężkiego oleju opałowego dzięki poprawie uzysków) przyczyniły się do wzrostu EBITDA LIFO segmentu o 197 mln PLN (r/r).

Dodatni wpływ pozostałych czynników wyniósł 133 mln PLN (r/r) i obejmował głównie zmianę salda na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 412 mln PLN (r/r) (przed uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość aktywów), dodatni wpływ netto transakcji odkupu i sprzedaży zapasów obowiązkowych z 2013 i 2014 w wysokości 297 mln PLN (r/r) oraz ujemny wpływ pozostałych elementów w kwocie (-) 576 mln PLN (r/r) związany głównie z przeszacowaniem na koniec 2014 roku wartości zapasów do cen możliwych do uzyskania zgodnie z MSR 2 („Zapasy”) w wyniku spadku cen ropy i w rezultacie obniżenia cen produktów rafineryjnych i petrochemicznych.

Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w roku 2014 wyniosły (-) 5 062 mln PLN i dotyczyły głównie ujętych w II kwartale 2014 roku odpisów wartości aktywów Grupy ORLEN Lietuva w kwocie (-) 4 181 mln PLN, Grupy Unipetrol w kwocie (-) 752 mln PLN oraz aktywów petrochemicznych Grupy ANWIL w wysokości (-) 64 mln PLN.

Po uwzględnieniu powyższych niegotówkowych odpisów aktualizujących EBITDA LIFO Grupy ORLEN za 2014 rok wyniosła (-) 852 mln PLN.

W efekcie spadających notowań ropy naftowej na rynkach światowych, obserwowanych szczególnie w II półroczu 2014 roku, niegotówkowy wpływ przeszacowania zapasów na wyniki raportowane (tzw. „efekt LIFO”) wyniósł (-) 2 573 mln PLN.

W rezultacie EBITDA Grupy ORLEN w segmencie downstream w 2014 roku wyniosła (-) 3 425 mln PLN.

W 2014 roku w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpiło zwiększenie nakładów inwestycyjnych segmentu o 1 118 mln PLN (r/r) do poziomu 2 714 mln PLN. Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku należały budowa elektrowni CCGT we Włocławku, Instalacji Katalitycznego Odazotowania i Odpylania Spalin oraz Instalacji Odsiarczania Spalin, budowa instalacji Metatezy w PKN ORLEN, finalizacja budowy instalacji Visbreaker Vacuum Flasher w ORLEN Lietuva oraz projekty związane z budową CCGT we Włocławku w Grupie Anwil.

Segment Detaliczny

W 2014 roku EBITDA segmentu detalicznego Grupy ORLEN osiągnęła rekordowy poziom 1 440 mln PLN i była wyższa o 172 mln PLN (r/r).

Wzrost wolumenu sprzedazy

Dodatni wpływ marż paliwowych na rynku polskim przy ich ograniczeniu na pozostałych rynkach oraz wzrost wyników na sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych na wszystkich rynkach wpłynęły na poprawę EBITDA segmentu o 121 mln PLN.

Wzrost wolumenów sprzedaży (r/r) osiągnięty na wszystkich rynkach zwiększył wynik EBITDA segmentu o 81 mln PLN (r/r).

Ujemny wpływ pozostałych czynników wyniósł (-) 30 mln PLN (r/r) i obejmował głównie wzrost kosztów funkcjonowania stacji paliw wynikający z wyższej o 3,5% (r/r) sprzedaży wolumenowej.

Na koniec 2014 roku w Grupie ORLEN funkcjonowały 2 692 stacje paliw oraz 1 371 punkty gastronomiczne Stop Cafe i Stop Cafe Bistro.

W 2014 roku nakłady inwestycyjne segmentu wyniosły 345 mln PLN i obejmowały głównie wydatki na budowę i modernizację stacji paliw.

Segment Wydobycia

W 2014 roku EBITDA segmentu wydobycie przed uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych wyniosła 152 mln PLN i była wyższa o 184 mln PLN (r/r).

Obserwowany spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych miał wpływ na wyniki segmentu wydobycie w ramach działalności Grupy ORLEN w Kanadzie. W rezultacie przeprowadzonych zgodnie z MSR 36 – utrata wartości aktywów testów w IV kwartale 2014 roku ujęto odpis aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych w kanadyjskiej spółce TriOil należącej do Grupy ORLEN Upstream w wysokości (-) 311 mln PLN. Wartość godziwa aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych w Kanadzie na dzień 31 grudnia 2014 roku została ustalona na bazie ewaluacji zasobów opracowanej przez niezależną firmę zgodnie ze standardami zawodowymi obowiązującymi na rynku kanadyjskim.

Łączne odpisy wartości aktywów trwałych segmentu wydobycia w 2014 roku wyniosły (-) 322 mln PLN. W rezultacie EBITDA Grupy ORLEN w segmencie wydobycia w 2014 roku wyniosła (-) 170 mln PLN.

Nakłady inwestycyjne segmentu w 2014 roku wyniosły 499 mln PLN i obejmowały głównie przygotowanie nowych otworów do produkcji oraz rozbudowę infrastruktury wydobywczej w Kanadzie oraz wydatki na projekty niekonwencjonalne w Polsce. W ramach projektów niekonwencjonalnych na koniec 2014 roku w Polsce zakończono 11 odwiertów, w tym 7 odwiertów pionowych oraz 4 odwierty poziome. W obszarze projektów konwencjonalnych zrealizowane zostały 2 odwierty rozpoznawcze w ramach projektu Sieraków i 1 odwiert poszukiwawczy w ramach projektu Karbon. W 2014 roku w Kanadzie rozpoczęto wiercenia 36 nowych odwiertów (21,7 netto, tj. po skorygowaniu o udziały innych partnerów) i w efekcie uzyskano średnią produkcję w 4 kwartale 2014 roku na poziomie ponad 8 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

Funkcje Korporacyjne

W roku 2014 EBITDA funkcji korporacyjnych wyniosła (-) 565 mln PLN i utrzymała się na zbliżonym poziomie (r/r) pomimo braku dodatniego wpływu salda na pozostałej działalności operacyjnej z roku 2013 obejmującego otrzymane odszkodowania i zwroty z tytułu zapłaconych w latach poprzednich podatków.

Nakłady inwestycyjne w ramach funkcji korporacyjnych w 2014 roku obejmowały głównie wydatki związane z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntów na prawo własności w odniesieniu do części terenu Zakładu Produkcyjnego i przyległych terenów w Płocku oraz projekty realizowane w obszarze IT.