WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ORLEN

  mln PLN  mln EUR 
2014201320142013
Przychody ze sprzedaży  106 832   113 597   25 501   27 116 
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT)  (4 711) 307  (1 125) 73
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA)  (2 720)  2 418  (649) 577
EBITDA przed odpisem aktualizującym *  2 640   2 418  630 577
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem  (6 246) 157  (1 491) 37
Zysk/(Strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej  (5 811) 176  (1 387) 42
Zysk/(Strata) netto   (5 828) 90  (1 391) 21
Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej  (6 584) 112  (1 572) 27
Całkowite dochody netto  (6 499) (110)  (1 551) (26)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  3 187   5 540  761  1 323 
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej  (4 020)  (2 441) (960) (583)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej  2 083   (2 438) 497 (582)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  1 250  661 298 158
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)  (13,59)  0,41   (3,24)  0,10