Standardy działalności sponsoringowej i dobroczynnej

Stawiając na transparentność swoich działań dobroczynnych, Koncern kieruje się zasadami "Polityki dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.", w którym szczegółowo opisano procesy udzielania i rozliczania darowizn.

Działalność sponsoringowa PKN ORLEN jest prowadzona zgodnie z zasadami  określonymi w dokumencie „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN”, a także w ramach planów  marketingowych spółki. Ocena otrzymywanych ofert sponsoringowych oraz zakup i realizacja usług sponsoringowych dokonywane są zgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcji Zakupu Usług Sponsoringowych”. Współpraca z podmiotem sponsorowanym oparta jest każdorazowo na umowie lub zamówieniu sponsoringowym, które szczegółowo precyzuje zakres współdziałania w ramach przedsięwzięcia oraz wszystkie prawa i obowiązki stron, również w zakresie przestrzegania zasad uczciwej kooperacji i standardów CSR.  

PKN ORLEN nie wspiera projektów, które dotyczą działań jednoznacznie zakazanych lub zagadnień „wrażliwych”. Nieodłącznym elementem zamówień i umów jest deklaracja, że podmiot, z którymi są one zawierane nie prowadził, nie finansował lub w inny sposób nie wspierał w ciągu ostatnich 10 lat działalności sprzecznej z zasadami etycznymi Sponsora, jak również nie prowadzi, nie finansuje i nie wspiera takiej działalności obecnie i nie będzie jej prowadził w okresie obowiązywania współpracy.

Stawiając na transparentność swoich działań dobroczynnych Koncern kieruje się regułami zawartymi w dokumencie "Polityka dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.", w którym szczegółowo opisano procesy udzielania, wykorzystywania i rozliczania darowizn. Działalność dobroczynna ukierunkowana jest na realizację priorytetów, którymi są ochrona życia i zdrowia oraz edukacja i wychowanie. W Koncernie działa Zespół ds. Darowizn, będący organem konsultacyjnym i opiniotwórczym, wspierającym procesy podejmowania decyzji w sprawie udzielania wsparcia finansowego. Realizując "Politykę dobroczynności" Spółka chce jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy, członka społeczności i dobrego sąsiada. PKN ORLEN koordynuje i inspiruje do działań charytatywnych także spółki Grupy Kapitałowej. Pomaga bezpośrednio, jako Koncern, jak też za pośrednictwem Fundacji ORLEN - DAR SERCA, której jest jedynym fundatorem, a realizowane przez Fundację działania i programy wpisują się w politykę dobroczynności spółki.

Przejrzystość zasad stanowi dla PKN ORLEN istotny element odpowiedzialnego funkcjonowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, w ramach dobrych praktyk rynkowych, Koncern udostępnia do publicznej wiadomości na firmowych stronach internetowych kryteria i zasady stosowane w spółce w zakresie działalności dobroczynnej i sponsoringowej.