Odpowiedzialność w otoczeniu dalekim

PKN ORLEN jest sygnotariuszem deklaracji definiującej wyzwania cywilizacyjne stojące przed polskimi firmami i zmiany niezbędne do tego, aby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony.

PKN ORLEN jest sygnatariuszem „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. W 2014 roku został zainaugurowany III etap projektu „Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”. Nawiązuje on do międzynarodowej inicjatywy, podjętej przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD). Rada reprezentuje głos biznesu świadomego swego wpływu społecznego i środowiskowego na otoczenie, w którym działa. Wizja 2050 w Polsce jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy doradczej PwC. Celem projektu jest zintegrowanie polskich firm wokół idei zrównoważonego rozwoju. Dokument stanowi głos biznesu wskazujący wyzwania cywilizacyjne stojące przed polskimi firmami i zmiany niezbędne do tego, aby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony.

Udział w tym projekcie to wyraz zaangażowania w sprawy otoczenia i myślenia o przyszłości w kategoriach szerokich, które w Strategii CSR PKN ORLEN na lata 2015 – 2017 zostały określone mianem otoczenia dalekiego. PKN ORLEN już w 2003 roku zadeklarował przestrzeganie zasad Global Compact, a od 1997 roku realizuje zadania w ramach programu Odpowiedzialność i Troska („Responsible Care”). W 2011 roku Spółka podpisała „Deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce” oraz „Deklarację przystąpienia do Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu”.

Odpowiedzialność w otoczeniu dalekim realizowana poprzez konkretne działania to między innymi projekty z obszaru badań i rozwoju. PKN ORLEN podjął współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechniką Warszawską. Jej efektem mają być innowacyjne rozwiązania, wzmocnienie efektywności i bezpieczeństwa oraz ochrona środowiska.

Koncern jest także uczestnikiem konsorcjum naukowo-przemysłowego „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”. Ma ono stanowić platformę współpracy między nauką, a przedsiębiorcami wraz z instytucjami otoczenia biznesu. Celem projektu jest inicjowanie i prowadzenie wspólnych badań, komercjalizacja wyników prac oraz podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki. W składzie konsorcjum znaleźli się m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Zakłady Azotowe PUŁAWY, Grupa Azoty, PGNiG oraz PZU. Inny ważny projekt prowadzony jest w porozumieniu z Urzędem Dozoru Technicznego. Polega on na prowadzeniu wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa technicznego instalacji produkcyjnych eksploatowanych przez PKN ORLEN.