Rozwój i szkolenia

W 2014 roku w PKN ORLEN zrealizował przeszło 10 tys. szkoleń dla ponad 4 tys. pracowników. Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na jednego zatrudnionego pracownika w 2014 roku wyniosła 35.

Działania w zakresie rozwoju i szkoleń w PKN ORLEN koncentrowały się zarówno na wzmacnianiu kompetencji pracowników pod kątem realizacji celów biznesowych, jak również na kształtowaniu pożądanej kultury organizacyjnej oraz wzmacnianiu zaangażowania pracowników. W ramach centralnych projektów rozwojowych zrealizowany został wielomodułowy program rozwoju przywództwa. Podczas warsztatów pracownicy kształtowali umiejętności menedżerskie w obszarze zarządzania zespołem, budowania jego potencjału, feedback’u i coaching’u w pracy menedżera. W 2014 roku wdrożona została również formuła wykładów tematycznych dla wszystkich pracowników obejmująca takie obszary jak etyka i wartości w codziennej pracy, budowanie komunikacji opartej na partnerstwie, zarządzanie różnorodnością czy budowanie zaangażowania. Kontynuowane były także kluczowe projekty rozwojowe, w tym program dla talentów oraz warsztaty dla pracowników obszaru produkcji i logistyki (Liga Mistrzów, program rozwojowy dla operatorów), kształcące orientację biznesową i komunikację.

W 2014 roku pracownicy PKN ORLEN uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych, umożliwiających pozyskanie bądź aktualizację wiedzy, brali udział w konferencjach organizowanych w kraju i za granicą. Pracownicy podnosili również wykształcenie, wybierając spośród oferty szkół wyższych kierunki zgodne z celami strategicznymi i biznesowymi Spółki.

Umiejętności językowe pracowników, szczególnie w zakresie języka angielskiego, rozwijane były m.in. w ramach Akademii Językowej PKN ORLEN. Projekt ma na celu doskonalenie znajomości języka angielskiego przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i motywacji do nauki w oparciu o system oceny postępów.

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy, obok szkoleń rozwojowych realizowane były szkolenia obligatoryjne, m.in. z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, przygotowujące do uzyskania odpowiednich uprawnień czy niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Pracownicy rozwijali swoje kompetencje uczestnicząc nie tylko w szkoleniach stacjonarnych, ale również korzystając ze szkoleń dostępnych na platformie e-learningowej.

W 2014 roku średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na jednego pracownika według struktury zatrudnienia i płci wyniosła:
• 63 godziny dla kobiet i 65 godzin dla mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich,
• 36 godzin dla kobiet i 32 godziny dla mężczyzn zatrudnionych na pozostałych stanowiskach.

W ramach realizowanych działań szkoleniowo-rozwojowych na bieżąco zbierane są opinie pracowników (w formie ankiet po szkoleniu, sondaży). W 2014 roku przeprowadzona została ankieta satysfakcji dotycząca oceny rocznej i modelu kompetencji. Wyniki ankiet są na bieżąco analizowane a następnie uwzględniane w projektowanych działaniach szkoleniowo-rozwojowych.

Pracodawca zapewnia kompletną informację i wsparcie pracownikom kończącym karierę zawodową. Obejmuje ona zarówno kwestie związane z przygotowaniem się do odejścia na emeryturę lub rentę, jak i pakiet świadczeń przysługujący byłym pracownikom.