Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn

Polityka wynagradzania PKN ORLEN w swoich założeniach i w praktyce gwarantuje równość wynagradzania bez względu na płeć.

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników na danym stanowisku zawiera się w widełkach płacowych określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Pracodawca, ustalając indywidualny poziom wynagrodzenia, uwzględnia szereg kryteriów w tym, m.in. posiadane przez pracownika kwalifikacje, doświadczenie zawodowe czy wyniki oceny. Odzwierciedlenie realizowanej polityki wynagradzania znajdujemy w danych liczbowych, które wskazują, iż kobiety i mężczyźni wynagradzani są na zbliżonym poziomie.

Udział (%) wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w podziale na stanowisko w stosunku do średniego wynagrodzenia zasadniczego w 2014 roku

 KobietaMężczyzna
Udział % średniego wynagrodzenia zasadniczego kobiet / mężczyzn w średnim wynagrodzeniu zasadniczym w PKN ORLEN S.A. w 2014r. 99.80% 100.00%
Referent 61% 54%
Operator procesów produkcyjnych  66% 65%
Opiekun klienta 67% 74%
Specjalista 92% 93%
Przedstawiciel handlowy 96% 104%
Pozostałe 83% 87%
Mistrz procesów produkcyjnych 118% 109%
Inżynier wsparcia produkcji - 95%
Menedżer sprzedaży 113% 112%
Kierownik 158% 159%
Dyrektor 340% 435%

Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska w głównych lokalizacjach organizacji w 2014 roku

 

Referent 88%
Operator procesów produkcyjnych 99%
Opiekun klienta 109%
Specjalista 101%
Przedstawiciel handlowy 108%
Pozostałe 104%
Mistrz procesów produkcyjnych 93%
Menedżer sprzedaży 99%
Kierownik 100%
Dyrektor 128%

PKN ORLEN dba o godne wynagradzanie swoich pracowników.  W poniższej tabeli prezentujemy dane, dla których punktem odniesienia jest wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2014 roku.

Stosunek średniej płacy zasadniczej na najniższym szczeblu zaszeregowania1) w stosunku do płacy minimalnej w Polsce w 2014 roku

Mężczyźni 135%
Kobiety 172%

1) Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym PKN ORLEN S.A.