Dialog społeczny i świadczenia socjalne

Pracownicy PKN ORLEN mają dostęp do szerokiego wachlarza świadczeń socjalnych. Dialog społeczny jest podstawą we wdrażaniu inicjatyw ważnych z punktu widzenia pracodawcy i pracownika.

PKN ORLEN prowadzi dialog społeczny w oparciu o wzajemne zaufanie, poszukiwanie kompromisu i przestrzeganie przyjętych reguł, szanując niezależność stron. Obowiązujące w PKN ORLEN zasady dialogu budowane są na regulacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych, wynikających z przepisów prawa. Pozwala to na tworzenie konstruktywnych i trwałych rozwiązań we współpracy z przedstawicielami pracowników.

PKN ORLEN zapewnia pracownikom również wsparcie w formie świadczeń socjalnych obejmujących: dofinansowanie wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, opiekę nad dzieckiem, wypoczynek dzieci i młodzieży, wyprawki szkolne, finansowe wsparcie rodzin o niskich dochodach, zajęcia rekreacyjno-sportowe i działalność kulturalno-oświatową, bezzwrotne zapomogi, pożyczki na cele mieszkaniowe oraz upominki świąteczne dla dzieci.

W PKN ORLEN pracownicy nie mają zróżnicowanych świadczeń dodatkowych ze względu na rodzaj zawartej umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony), a także zatrudnienie w określonym wymiarze czasu pracy.

Świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przysługują wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wymiaru etatu.