Odpowiedzialny pracodawca

Polityka kadrowa w Grupie ORLEN jest ukierunkowana na stały rozwój kompetencji pracowników i konsekwentną budowę doświadczonego zespołu specjalistów.

W 2014 roku działania w obszarze HR skoncentrowane były na opracowaniu regulaminów wynagrodzeń i modelu kompetencji oraz przygotowaniu do procesu badania zaangażowania. Opierały się one o wspólne założenia dla całej Grupy ORLEN, dostosowane do specyfiki poszczególnych spółek. Był to kolejny krok do ujednolicenia rozwiązań kadrowych w Grupie ORLEN. W 2014 roku badanie zaangażowania przeprowadzono w 4 spółkach Grupy ORLEN.

  

Stan zatrudnienia w spółkach Grupy ORLEN na koniec 2014 i 2013 roku

STAN ZATRUDNIENIA W SPÓŁKACH GRUPY ORLEN na koniec 2014 i 2013 roku

Struktura zatrudnienia w Grupie ORLEN w grupach zawodowych w 2014 roku 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W GRUPIE ORLEN w grupach zawodowych w 2014 roku

Dane dot. zatrudnienia w PKN ORLEN na 31.12.2014 r.

Łączna liczba pracowników*
4543
Typ zatrudnienia
Łączna liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 4543 osób.*
Rodzaj umowy
  Na czas nieokreślony Na czas określony Na okres próbny Umowa na zastępstwo
Kobiety 777 57 8 28
Mężczyźni 3414 222 27 10
Regiony
  Płock Inne Razem
Kobiety 644 226 870
Mężczyźni 2981 692 3673

*Stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. Liczba pracowników zawiera osoby w statusie "zawieszony", tzn. przebywających na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym, rehabilitacji, urlopach macierzyńskich.

 

Wszyscy pracownicy objęci są umowami zbiorowymi, zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Struktura wykształcenia i płci
WykształcenieKobietaMężczyznaSuma
Podstawowe 0 47 47
Średnie 113 1548 1661
Wyższe 751 1828 2579
Zawodowe 6 250 256
Suma 870 3673 4543

Podział na pracowników fizycznych i umysłowych
Fizyczni 1990
Umysłowi 2553

Fluktuacja
Grupy wiekowe
<31 31-40 41-50 51-60 >60 Suma
24 42 42 38 33 179
Wskaźnik fluktuacji wg grup wiekowych
<31 31-40 41-50 51-60 >60 Suma
0,005 0,009 0,009 0,008 0,007 0,039

Fluktuacja
Płeć
Kobieta Mężczyzna
47 132
Wskaźnik fluktuacji wg płci
Kobieta Mężczyzna
0,01 0,029

Fluktuacja - Regiony
PŁOCK INNE Suma
136 43 179
Wskaźnik fluktuacji wg regionów
PŁOCK INNE Suma
0,03 0,009 0,039