Odpowiedzialność za produkt

PKN ORLEN sukcesywnie obniża energochłonność jednostek produkcyjnych poprawiając doskonałość operacyjną.

Surowce i produkty - Zakład Główny w Płocku

Surowce i produkty - Zakład Główny w Płocku

Głównym celem produkcji rafineryjnej w okresie najbliższych trzech lat jest umocnienie pozycji regionalnego lidera w segmencie downstream, poprzez maksymalizację konkurencyjności produkcji, co w efekcie przyniesie:

 • wzrost uzysku produktów wysoko marżowych do 77%  do 2017 roku,
 • obniżenie wskaźnika energochłonności EII poniżej 88 pkt według metodologii Solomona do 2017 roku,
 • wzrost dostępności operacyjnej do poziomu 97% w 2016 roku,
 • efektywne wykorzystanie nakładów inwestycyjnych poprzez ograniczanie wydatków na odtworzenie i utrzymanie majątku z jednoczesnym zwiększaniem Capexu rozwojowego i modernizacyjnego (wybudowanie i uruchomienie Visbreakingu w Płocku w celu głębszego przerobu ropy i wzrostu produktów białych – w 2018 roku),
 • minimalizacja zużyć własnych o 1.4 p.p. w 2017 roku vs 2013 rok.

W obszarze produkcji petrochemicznej w okresie najbliższych trzech lat planowana jest poprawa efektywności operacyjnej poprzez wzrost efektywności energetycznej oraz dostosowanie aktywów do przyszłych potrzeb inwestycyjnych. Będzie to możliwe poprzez:

 • redukcję energochłonności kluczowych instalacji: Olefin w GK o min. 7%, Nawozów o 4%, Tworzyw o 12 %, PX/PTA o 10% do 2017 roku;
 • obniżenie strat i zużyć własnych o średnio 0,02 p.p./rok,
 • implementację licznych inicjatyw efektywnościowych zgłaszanych głównie przez pracowników produkcji,
 • utrzymanie dostępności operacyjnej Olefin w GK na poziomie 95% z dostosowaniem dostępności BOP, tworzyw w Anwilu – 95,7 %,
 • intensyfikację wolumenu produktów wysokomarżowych dzięki budowie nowych i intensyfikacji istniejących instalacji produkcyjnych.

W 2014 roku nie wprowadzono nowych gatunków benzyn, zwiększano natomiast wolumen produkcji benzyn alkoholowych. Kontynuowano produkcję benzyn zawierających biokomponenty: benzyny EuroSuper 95 alkoholowo-eterowej, benzyny Super Plus 98 alkoholowo-eterowej, Super Plus 98 i Verva 98, które spełniają wymagania Rozporządzeń Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 

Asortyment i jakość benzyn silnikowych produkowanych w PKN ORLEN S.A. w 2014 roku

AsortymentWielkość produkcjiŚrednia zawartość siarkiŚrednia zawartość benzenuŚrednia zawartość etanoluŚrednia zawartość ETBEŚrednia zawartość alkoholu przeliczona z dodania ETBE
 Mgmg/kg % (V/V)% (V/V)% (m/m)% (V/V)
Wymagania jakościowe1)  - max. 10  max. 1,0 max. 5 max. 15
[max. 0,001 (etery z 5 lub więcej atomami węgla)
 % (m/m)]  
EuroSuper 95 245 512 8,5 0,6
(0,000852)
Super Plus 98 z ETBE 58 936 8,0 0,4 13,52 6,1
(0,000847)
EuroSuper 95 z Etanolem i ETEB   2 016 970 8,7 0,5 4,9 3,9 1,8
(0,000874)
Super Plus 98 z Etanolem i ETBE  101 119 7,8 0,5 4,9 5,1 2,4
(0,000781)
VERVA 98  155 843 8,0 0,3 3,0 8,3 3,8
(0,000787)

1) wg Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 11 września 2013 r., poz. 1058) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzeni w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 6 listopada 2014 r., poz. 1532).

Asortyment i jakość olejów napędowych w 2014 roku.

Lp.AsortymentWielkość produkcji   [Mg]Średnia zawartość siarki
[% wag]
Wymagania jakościowe na zawartość siarki dla oleju napędowego 1)-Max 0,001
1

Ekodiesel Ultra 2)                             
(bez ON przeznaczonego do magazynowania w kawernach solnych)

5 701 316 0,00081
2 ON A-2 38 187 0,00081

1) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 11 września 2013 r., poz. 1058)

2) w tym olej napędowy ON Verva.

Ciężki Olej Opałowy C-3 – dla tego produktu najbliższe lata będą swego rodzaju „próbą przetrwania”. Skokowa zmiana jakości dla paliwa bunkrowego ma być zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrażana przez IMO (International Maritime Organization)  w dwóch etapach:

Etap 1 - Ograniczenie zawartości siarki w paliwie do poziomu 0,1% wag od 1 stycznia 2015 roku w ramach wydzielonych stref SECA przy utrzymanej zawartości siarki dla pozostałych akwenów max 3,5 % wag.

Etap 2 - Ograniczenie zawartości siarki do 0,5 % wag w paliwie bunkrowym dla obszarów poza SECA od 1stycznia 2025 roku

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w tys. ton

 20132014 Dynamika 2014/2013
Przerób ropy naftowej 15 182 14 278 -6%
Benzyny razem 2 593 2 327 -10%
Oleje napędowe razem 6 131 5 763 -6%
Lekki olej opałowy 510 321 -37%
Paliwo lotnicze 388 442 14%
Paliwa ogółem 9 798 9 020 -8%
Ciężki olej opałowy 3%S 1 604 1 611 0%
Etylen 487 471 -3%
Propylen 352 340 -3%
Butadien 53 56 7%
Benzen 193 187 -3%
PTA 566 562 -1%
Energochłonność części Rafineryjnej [GJ] 36 619 875 33 168 387 -9%
Energochłonność części Petrochemicznej [GJ] 28 420 372 27 255 622 -4%

Uzysk paliw liczony z uwzględnieniem przepływów produktów w ramach spółek produkcyjnych Grupy ORLEN

Na uwagę zasługuje spadek energochłonności w 2014 roku w stosunku do roku 2013 dzięki realizacji szeregu inicjatyw i działań procesowych poprawiających efektywność segmentu produkcji. W kolejnych latach planowane jest sukcesywne obniżanie energochłonności jednostek produkcyjnych poprzez realizację zadań, których głównym celem jest doskonałość operacyjna. Z kolei dynamika produkcji jest efektem postojów remontowych dla większości instalacji produkcji petrochemicznej.

W 2014 roku kontynuowano program poprawy efektywności energetycznej Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Zidentyfikowano kolejne inicjatywy efektywnościowe, które będą realizowane do roku 2018. Wdrożenie inicjatyw spowoduje ograniczenie poboru pary przez instalacje produkcyjne o ok. 135 ton/h, co bezpośrednio przełoży się na niższe zapotrzebowanie na energię produkowaną w Zakładowej Elektrociepłowni i zmniejszy emisję czynników szkodliwych do atmosfery. Kontynuowano program poprawy efektywności energetycznej instalacji rafineryjnych mierzony indeksem EII wg. metodologii Solomon’a. Indeks ten w 2014 roku uległ zmniejszeniu w stosunku do roku 2013 (EII=87,84) o ok. 0,8 pp. do wartości 87,08, w latach następnych planowane jest jego sukcesywne obniżanie. Podobnie jak w Rafinerii również w Petrochemii kontynuowano poprawę i utrzymanie wysokiego poziomu efektywności energetycznej głównych instalacji m.in. Wytwórni Olefin II jako największego konsumenta mediów energetycznych w segmencie petrochemicznym w Płocku. Instalacja pomimo postoju remontowego podczas którego zapotrzebowanie energetyczne nie jest „rekompensowane” produkcją, poprzez realizację inicjatyw oraz działania procesowe osiągnęła energochłonność (mierzona wg. metodologii Solomon’a jako zużycie energii netto w GJ na tonę wytworzonych monomerów: etylen+propylen) na nieco niższym poziomie niż w roku ubiegłym tj. 23,41 GJ/Mg (C2+C3). W kolejnych latach planowane jest jego obniżenie do poziomu 21,5 GJ/Mg (C2+C3).

W 2014 roku zrealizowano szereg zadań i inicjatyw służących zmniejszeniu wpływu na środowisko, m.in:

 • „Modernizacja pieca pirolitycznego BA 108 na instalacji Olefin II”. Inicjatywa umożliwiła ograniczenie zużycia gazu ziemnego oraz emisji CO2 do atmosfery w ilości ok. 11 tys. ton. w 2014 r.
 • „Zagospodarowanie zrzutów z Eteru do gazu NC”. Inicjatywa umożliwia ograniczenie zużycia gazu ziemnego i emisji CO2 przez skierowanie gazów zrzutowych z Wydziału Benzenu, Butadienu i Eteru w ilości ok 11 t/dobę do sieci gazu opałowego niskociśnieniowego, zamiast kierowania zrzutów do spalenia na pochodni. Dzięki tej inicjatywie udało się ograniczyć emisję CO2 do atmosfery w 2014 roku na poziomie ok. 10 tys. ton.
 • „Ograniczenie zużycia pary na podgrzewaczach wstępnych powietrza do pieców technologicznych”. Inicjatywa umożliwiła ograniczenie zużycia pary 0.6 MPa o ok. 43 tys. ton, stosowanej jako medium grzewcze do wstępnego podgrzewu powietrza w piecach technologicznych na instalacjach Rafineryjnych oraz wpłynęła na ograniczenia emisji o ok. 10 tys. ton CO2 do atmosfery.
 • „Adaptacja zbiorników manipulacyjnych B5-B6-B7”. Inicjatywa pozwala na zgromadzenie oleju popirolitycznego w ilości ok. 1750 ton z wypełnienia instalacji podczas zatrzymywania i opróżniania Olefin II (wcześniej kierowany był do sieci zrzutów i utylizowany/spalany lub przerabiany na instalacji Destylacji Zlewek), a następnie ponowne wykorzystanie go podczas rozruchu instalacji.

Ogółem w 2014 roku dzięki licznym inicjatywom inwestycyjnym i bezinwestycyjnym udało się ograniczyć emisje CO2 do atmosfery na poziomie ok. 63 tys. ton.

Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii w 2014 r. w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz w PTA we Włocławku

 Jednostka miaryBezpośrednio zakupione źródła energiiBezpośrednio wyprodukowane źródła energiiBezpośrednio sprzedane źródła energiiBezpośrednie całkowite zużycie źródła energii
gaz ziemny1) GJ 29 001 087 0 0 29 001 087
gaz opałowy2) GJ 0 25 492 985 878 225 24 614 760
olej opałowy GJ 0 2 664 770 0 2 664 770
energia elektryczna GJ 1 683 109 6 104 948 1 676 897 6 111 160
energia cieplna3) GJ 381 514 49 034 107 3 757 576 45 658 045

1) Dotyczy gazu zakupionego z PGNiG dla ZP w Płocku i PTA we Włocławku
2) Dotyczy gazu opałowego niskociśnieniowego i wysokociśnieniowego w ZP w Płocku
3) Dotyczy ciepła w parze i ciepła w wodzie gorącej w ZP w Płocku i PTA we Włocławku

Zakład Produkcyjny w Płocku

 Jednostka miaryBezpośrednio zakupione źródła energiiBezpośrednio wyprodukowane źródła energiiBezpośrednio sprzedane źródła energiiBezpośrednie całkowite zużycie źródła energii
gaz ziemny1) GJ 28 123 419 0 0 28 123 419
gaz opałowy2) GJ 0 25 492 985 878 225 24 614 760
olej opałowy GJ 0 2 664 770 0 2 664 770
energia elektryczna GJ 1 295 321 6 040 868 1 676 897 5 659 292
energia cieplna3) GJ 200 838 44 747 849 3 757 576 41 191 111

1) Dotyczy gazu zakupionego z PGNiG dla ZP w Płocku i PTA we Włocławku
2) Dotyczy gazu opałowego niskociśnieniowego i wysokociśnieniowego w ZP w Płocku
3) Dotyczy ciepła w parze i ciepła w wodzie gorącej w ZP w Płocku i PTA we Włocławku

Zakład PTA we Włocławku

 Jednostka miaryBezpośrednio zakupione źródła energiiBezpośrednio wyprodukowane źródła energiiBezpośrednio sprzedane źródła energiiBezpośrednie całkowite zużycie źródła energii
gaz ziemny1) GJ 877 668 0 0 877 668
gaz opałowy2) GJ 0 0 0 0
olej opałowy GJ 0 0 0 0
energia elektryczna GJ 387 788 64 079 0 451 868
energia cieplna3) GJ 180 676 4 286 258 0 4 466 934

1) Dotyczy gazu zakupionego z PGNiG dla ZP w Płocku i PTA we Włocławku
2) Dotyczy gazu opałowego niskociśnieniowego i wysokociśnieniowego w ZP w Płocku
3) Dotyczy ciepła w parze i ciepła w wodzie gorącej w ZP w Płocku i PTA we Włocławku