Woda

Woda to jeden z kluczowych elementów niezbędnych do życia większości organizmów na Ziemi. 

Pokrywa ponad 70% obszaru naszej planety. Jest niezastąpiona w życiu jako przedmiot konsumpcji, warunek higieny i rekreacji, ale także w gospodarce jako czynnik jej rozwoju — głównie rolnictwa, przemysłu, a nawet transportu.

Ochrona wód polega na badaniu i ocenie jej jakości, działaniach technicznych i organizacyjno-prawnych, których celem jest zachowanie lub przywrócenie zbiornikom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzymaniu równowagi bilansu wodno-gospodarczego kraju.

Zakład w Płocku

Woda w zakładzie w Płocku wykorzystywana jest w procesach produkcyjnych, jako element do produkcji pary w elektrociepłowni, medium chłodzące oraz do celów przeciwpożarowych. Naturalnym źródłem zaopatrzenia  w wodę w płockim zakładzie jest rzeka Wisła. Woda do celów konsumpcyjnych pobierana jest z ujęć głębinowych. W zależności od potrzeb instalacji, pobierane są następujące rodzaje wód:

  • gospodarcza i ppoż.,
  • zdekarbonizowana,
  • zmiękczona odgazowana,
  • zdemineralizowana,
  • pitna,
  • obiegowa.

Ilość wody jaką zakład może pobrać jest określana w decyzji wydawanej przez organy administracji publicznej. PKN ORLEN posiada odrębne pozwolenie wodno-prawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych dla całego Zakładu Produkcyjnego w Płocku. W ramach tego pozwolenia prowadzi monitoring ilości i jakości pobieranej wody.

Ilość i rodzaj pobranej wody przez Zakład Produkcyjny w Płocku

ParametrRokwzrost / spadek 2013/2014
20132014[%]
Pobór wody z Wisły [m3] 22 259 568 22 198 773 - 0,3
Pobór wody ze studni głębinowej [m3] 487 016 421 825 - 13,4
Ilość wód zawróconych [m3] 2 919 225 3 260 477 11,7

W 2014 roku odnotowano 11,7% wzrost ilości wód zawróconych w stosunku do roku 2013. Wynikał on ze zwiększonego zapotrzebowania Zakładu Produkcyjnego w Płocku na wodę gospodarczą i ppoż. , co związane było z planowanymi postojami remontowymi instalacji produkcyjnych. Wzrost o 21,7% upustów wody z bloków wodnych do sieci wody gospodarczej i ppoż. jest efektem zabudowania i uruchomienia w 2014 r. układów wtłaczania odsolin na bloku BWR1 oraz BWR3. Jeszcze w 2013 roku odsoliny z tych bloków były kierowane bezpośrednio do kanalizacyjnej ściekowej. Woda z odsalania bloków wodnych kierowana do sieci wody gospodarczej i ppoż. stanowi obecnie 30% jej całkowitej produkcji dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego w Płocku. 

Ilość pobranej wody oraz ścieków odprowadzonych do Wisły na tle przerobionej ropy naftowej 

Ilość pobranej wody oraz ścieków odprowadzonych do Wisły na tle przerobionej ropy naftowej

 

Zakład wykazuje szczególną dbałość o zasoby naturalne na wszystkich polach działania spółki. Dotyczy to również pobieranej wody. Wykorzystuje się ją w sposób w pełni przemyślany.

W zakładzie wdrożone jest także rozwiązanie pod nazwą „Sposób uzdatniania ścieków do celów przemysłowych”. Polega ono na zamknięciu obiegu wodno–ściekowego, poprzez produkcję wód przemysłowych z oczyszczonych ścieków (III stopień oczyszczania (akcelatory do koagulacji i flokulacji) i IV stopień oczyszczania (stawy glonowo-trzcinowe) oraz węzeł inhibitowania, gdzie ścieki oczyszczone poddawane są inhibitowaniu i sanitacji wodą chlorową. Woda ze ścieków jest stosowana jako woda gospodarcza do mycia i czyszczenia oraz do celów przeciwpożarowych. Aby wykorzystywana woda nadawała się do ponownego wprowadzenia do sieci wody gospodarczej i ppoż., podczas prób szczelności zbiorników kontrolowana jest czystość urządzeń. Sieć wody gospodarczej i ppoż zasila także woda pochodząca z odsalania obiegów. Skropliny pochodzące z obiegów parowych są oczyszczane i wykorzystywane jako woda wysokiej jakości.

Ponieważ zakład wykorzystuje duże ilości wody, jej każda możliwa ilość jest zawracana do sieci i wykorzystywana ponownie.

Zakład we Włocławku

Na potrzeby funkcjonowania instalacji Zakład PTA we Włocławku zużywa wodę od dostawcy zewnętrznego – spółki ANWIL S.A.

Pobór wód przez Zakład PTA we Włocławku

ParametrRokwzrost / spadek
20132014[%]
Woda zdemineralizowana [m3] 1 985 491 1 937 141 -2
Woda przemysłowa [m3] 84 278 65 140 -23
Woda zdekarbonizowana [m3] 2 097 387 2 022 704 -4
Woda zużywana na cele socjalno-bytowe [m3] 5 061 6 749 33
SUMA - Pobór wody od dostawcy ANWIL S.A. [m3] 4 172 217 4 031 734 -3

 

W porównaniu do roku 2013 spadek ilości zużytej wody przemysłowej w roku 2014 był spowodowany głównie mniejszą liczbą doraźnych operacji czyszczenia (punkty serwisowe), co jest głownie efektem rosnącego doświadczenia i kultury pracy załogi.

Wzrost zużycia wody na cele socjalno-bytowe był związany z cyklicznym testowaniem układów pryszniców bezpieczeństwa.

Ilość wody pobranej ze środowiska dla Grupy ORLEN

 Pobór wód [m3]
Ujęcie201220132014
Powierzchniowe 65 621 828 73 441 337 73 822 594
Podziemne 2 797 703 2 817 247 2 472 942
Ogółem 68 419 531 76 258 624 76 295 536

Dane za lata 2013 i 2014 uwzględniają 36 spółek GK ORLEN (w tym PKN ORLEN S.A.). Różnice w skali oddziaływania w latach 2012 i 2013 wynikają z szerszej prezentacji danych, tj. włączenia do dotychczasowego zestawienia 34 spółek, Energomedii Sp. z o.o. oraz Spolany a.s.