Rozwój dobrych praktyk edukacyjnych

PKN ORLEN jest organizatorem i partnerem wielu projektów proekologicznych, których celem jest ochrona lub odbudowa środowiska naturalnego.

Kompensacja przyrodnicza w zakresie wycinanych drzew na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku

PKN ORLEN, jako duży zakład przemysłowy, intensywnie korzysta ze środowiska naturalnego, w tym przygotowuje tereny pod nowe inwestycje wycinając drzewa i krzewy z terenów przemysłowych. W ramach rekompensaty prowadzonych jest wiele działań proekologicznych, między innymi nasadzenia drzew i krzewów na terenach własnych i miasta Płocka. W 2014 roku posadzono 368 drzew i 660 krzewów na terenie gminy Płock.

Kolejnym projektem są nasadzenia w ramach przygotowania terenów pod budowę Bloku Parowo-Gazowego w Płocku. W 2014 roku zrealizowano I etap, podczas którego posadzono 176 drzew na terenach skwerów zielonych należących do miasta Płocka. Na szczególną uwagę zasługuje nowo utworzony teren zielony, gdzie obok nasadzeń zrealizowanych wspólnie przez przedstawicieli Prezydenta Płocka i Zarządu PKN ORLEN utworzona została ścieżka edukacyjna poświęcona ochronie sokoła wędrownego.

Kontynuowanie działań na rzecz odbudowy populacji sokoła wędrownego we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ”

PKN ORLEN uczestniczy w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego od 1999 roku współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKOŁ". Sokół wędrowny jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek CR – skrajnie zagrożony. Realizacja programu jest przykładem wieloletnich działań prośrodowiskowych prowadzonych przez PKN ORLEN. Ponadto współpraca ze Stowarzyszeniem jest doceniana i nagradzana przez jury konkursów ekologicznych, w których spółka bierze udział (np. Panteon Polskiej Ekologii w 2010 roku w kategorii: instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska za "Ratujemy sokoła wędrownego").

W ramach zawartej ze Stowarzyszeniem umowy prowadzone są co roku prace polegające na jednorazowym sporządzeniu dokumentacji filmowej i fotograficznej gniazdującego sokoła wędrownego w dniu obrączkowania piskląt oraz przeglądzie konserwacji budek poza okresem lęgowym. W 2014 roku wykluły się (w budce lęgowej na kominie instalacji Clausa) dwa pisklęta sokoła wędrownego, które zostały oznaczone ornitologicznymi i obserwacyjnymi obrączkami. Od czasu pierwszego lęgu odnotowanego w 2002 roku, na terenie PKN ORLEN na świat przyszło już 39 piskląt sokoła wędrownego.

W roku 2014 w Płocku oddano do użytku ścieżkę edukacyjną poświęconą sokołowi wędrownemu. Szczegółowe informacje o sokole wędrownym, historii gniazda, rozwoju programu i samym „Stowarzyszeniu na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ” można znaleźć na stronie internetowej www.peregrinus.pl.

Kontynuacja realizacji Programu Responsible Care

Responsible Care (RC) to prośrodowiskowy program realizowany przez przemysł chemiczny na całym świecie. W Polsce pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska” (OiT), funkcjonuje on pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego już od 22 lat. Realizuje go 31 firm sektora chemicznego i branż pokrewnych, które dobrowolnie realizują działania na rzecz:

  • ochrony środowiska,
  • ochrony zdrowia,
  • wzrostu bezpieczeństwa procesowego.

Wśród nich jest PKN ORLEN i spółki Grupy ORLEN. Miarą uniwersalności programu jest ciągła poprawa, a prowadzenie stałego dialogu ze swoimi klientami, dostawcami, kooperantami oraz ze społecznością lokalną jest jednym z najważniejszych obszarów przynależności firm do grona Responsible Care. Realizatorzy publicznie deklarują chęć poprawy i demonstrują jej rezultaty.

W roku 2014 PKN ORLEN S.A. realizował zobowiązania wynikające z wdrożonego i certyfikowanego Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care (RSZ RC).

Do grona realizatorów posiadających Certyfikat wdrożenia Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care w roku 2014 dołączyły spółki IKS Solino i ORLEN Asfalt, natomiast Spółka Unipetrol recertyfikowała Program RC i uzyskała prawo do używania logo przez kolejne 3 lata.

Zgodnie z ideą Programu, ORLEN realizował deklarowane na rok 2014 zadania w ramach tzw. triady HSE. Ze zgłoszonych 56 zadań zrealizował 34, pozostałe są w trakcie realizacji i są kontynuowane w 2015 roku.

Oprócz sprawozdawczości i zadań obligatoryjnych PKN ORLEN kontynuował inicjatywę zwiększania aktywności pracowników w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy na temat idei i wytycznych Programu OiT oraz uwrażliwiania na piękno otaczającej przyrody. Po raz kolejny włączył się w projekty proponowane przez Program RC, tj. serię konkursów kierowanych do pracowników, związanych z ważnymi wydarzeniami w obszarze ochrony środowiska, takimi jak: Międzynarodowy Dzień Ptaków (1 kwietnia), Światowy Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca), Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (16 września), Światowy Dzień Żywności (16 października) oraz konkurs fotograficzny „Złap Zająca”. Do VIII edycji konkursu 38 osób zgłosiło łącznie 104 zdjęcia, natomiast do II edycji-junior wpłynęły 23 zdjęcia wykonane przez jedenaścioro dzieci.

W ciągu ośmiu lat w lokalnym etapie konkursu „Złap zająca” udział wzięło łącznie 352 pracowników PKN ORLEN. W latach 2009 i 2012, zdobyli oni główną nagrodę w etapie krajowym.

W te oraz pozostałe projekty, jak „Drzewko za butelkę” czy „Ekologiczna Akademia Umiejętności” włączały się także spółki GK. Najbardziej aktywną, angażującą się we wszystkie inicjatywy proponowane przez Program RC jest ANWIL S.A.