Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi

Dynamiczne otoczenie regulacyjne generuje realizację zadań inwestycyjnych minimalizujących oddziaływanie na środowisko naturalne.

Zakład produkcyjny w Płocku i Zakład PTA we Włocławku posiadają wszystkie wymagane prawem decyzje, zgodnie z którymi prowadzona była działalność w 2014 roku. Szczegółowe dane dotyczące posiadanych przez PKN ORLEN decyzji i pozwoleń zawiera „Wykaz decyzji i pozwoleń organów administracji publicznej dla zakładu produkcyjnego w Płocku, Zakładu PTA we Włocławku oraz Terminali Paliw”. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany przez Biuro Ochrony Środowiska i dostępny w wewnętrznej sieci komputerowej, zgodnie z procedurą identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych oraz okresowej oceny zgodności z tymi wymaganiami.

Pozwolenia zintegrowane oraz zezwolenia sektorowe wymagają ciągłej aktualizacji w zakresie przystosowania do zmieniającego się otoczenia prawnego i potrzeb biznesowych. W 2014 roku uzyskano trzy nowe pozwolenia zintegrowane.

O wydanie nowych pozwoleń zintegrowanych wnioskowały także spółki Grupy ORLEN. Złożyły łącznie 5 wniosków wraz z raportami początkowymi. 

Zgodność realizowanych działań z prawem środowiskowym w 2014 r. weryfikowali przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ), Delegatura w Płocku i Delegatura we Włocławku, przeprowadzając w obszarze ochrony środowiska kontrole:

  • na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku łącznie 12 kontroli, w tym 1 inwestycyjną, 1 interwencyjną i 10 kompleksowych,
  • w Zakładzie PTA we Włocławku 1 kontrolę kompleksową.

Na terenie struktur regionalnych PKN ORLEN przeprowadzono łącznie 70 kontroli. Przeprowadzały je jednostki WIOŚ, starostwa powiatowe, urzędy miasta. WIOŚ przeprowadziły na terenie stacji paliw 57 kontroli, w związku z którymi wydano 8 zarządzeń pokontrolnych. W przypadku terminali paliw, WIOŚ przeprowadziły łącznie 8 kontroli i wydały 1 zarządzenie pokontrolne.

Zarówno stan kontrolowanych obiektów, jak i stwierdzone nieprawidłowości nie są ze sobą skorelowane, dlatego też porównanie ilości i rodzaju nieprawidłowości nie do końca jest możliwe. Większość stwierdzanych podczas kontroli nieprawidłowości była usuwana już w trakcie ich trwania. W roku 2014 na PKN ORLEN nie zostały nałożone kary pieniężne.

W 2014 roku nakłady inwestycyjne na zadania związane z ochroną środowiska w zakładzie produkcyjnym w Płocku wynosiły 460,62 mln zł. W porównaniu do roku 2013 były wyższe o 222,7%. Nakłady poniesione na środowiskowe zadania inwestycyjne stanowiły 19,54% całkowitych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

Nakłady inwestycyjne minimalizujące odziaływanie na środowisko w zakładzie produkcyjnym w Płocku

Nakłady inwestycyjne

 

Nakłady na środowiskowe zadania inwestycyjne na terenie stacji paliw w roku 2014 wyniosły 10 170 488,89 zł i były o 77,84% niższe od nakładów poniesionych w 2013 roku. Realizowane były zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne, przede wszystkim polegające na działaniach prowadzących do modernizacji zbiorników na stacjach paliw w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, a także uregulowaniu gospodarki wodno-ściekowej.

W 2014 roku na terenie terminali paliw realizowano zadania pozainwestycyjne natury środowiskowej polegające m.in. na zabezpieczeniu przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu. Nakłady na te zadania wyniosły 850 147,00 zł.

Do najważniejszych inwestycji środowiskowych realizowanych w spółkach Grupy ORLEN należały:

  • ORLEN Oil – modernizacja palników,
  • ORLEN Lietuva – opracowanie projektu dotyczącego zaopatrzenia rafinerii w gaz ziemny, zainstalowanie palników niskiej emisji NOx oraz zabudowa systemu zarządzania palnikami,
  • IKS Solino – budowa węzła oleju solarowego na terenie Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra",
  • UNIPETROL – montaż technologii odazotowania spalin,
  • ANWIL S.A. – modernizacja układów chłodniczo-freonowych,
  • ORLEN Asfalt – modernizacja aparatów mycia olejowego.

Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do ponoszenia opłat środowiskowych z tego tytułu, zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013. poz.1232 z późniejszymi zmianami). Zakład Produkcyjny w Płocku uiszcza opłaty za emisję substancji do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Natomiast Zakład PTA we Włocławku tylko za emisje substancji do powietrza, ponieważ pobór wody i odprowadzanie ścieków jest uregulowane umową cywilno-prawną.

Wielkość wniesionych opłat za korzystanie ze środowiska w zakładzie produkcyjnym w Płocku i Zakładzie PTA we Włocławku

Rodzaj opłatySumaryczna wielkość opłat [zł]wzrost/spadek
20132014[zł][%]
Ogółem 16 296 257,00 17 429 784,00 1 133 527 7%
Za emisję (wraz ze środkami transportu) 14 100 341,00* 15 291 094,00 1 190 753,00 8%
Zakład produkcyjny w Płocku 13 914601,00* 15 079 112,00 1164511 8%
Zakład PTA we Włocławku 185 740,00* 211 981,72 26 241,72 14%
Za pobór wód 1 233 672,71 1 271 394,00 37 721,00 3%
Za odprowadzanie ścieków 962 243,38 867 296,00 -94 947,00 -10%

* korekta wysokości opłat za emisję do powietrza za rok 2013 wynikająca z poniesienia opłat za uprawnienia do emisji CO2

W 2014 roku wzrosły opłaty za emisję do powietrza z Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Wynika to przede wszystkim z wyłączenia w roku 2013 opłat związanych z rzeczywistą emisją CO2, a jedynie poniesienia opłat za przydzielone uprawnienia do emisji CO2. Fakt ten spowodował wprowadzenie korekty opłat za rok 2013.

Wielkość opłat wniesionych za korzystanie ze środowiska w stacjach paliw, terminalach paliw, obiektach Majątku Odrębnego oraz pozostałych obiektach PKN ORLEN

Rodzaj opłatySumaryczna wielkość opłat [zł]wzrost/spadek
20132014[zł][%]
Ogółem 808 412,00 705 118,00 -103 294,00 -12,8
Za emisję 623 680,00 537 957,00 -85 723,00 -13,7
Za pobór wód 8 217,00 8 044,00 -17 398,00 -9,9
Za odprowadzanie ścieków 176 515,00 159 117,00 173,00 -2,1

W roku 2014 odnotowano spadek o 12,8% łącznej wielkości opłat za korzystanie ze środowiska na terenie struktur regionalnych PKN ORLEN, co ma związek głównie ze zmianami w wolumenie sprzedaży poszczególnych produktów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska w PKN ORLEN w latach 2013–2014

Opłaty za korzystanie ze środowiska w PKN ORLEN w latach 2013–2014


W 2014 roku PKN ORLEN odnotował sumaryczny wzrost opłat za korzystanie ze środowiska o 6,0% w stosunku do roku 2013. Największy wpływ na taki stan miało zwiększenie opłat z tytułu emisji substancji do powietrza w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz zwiększenie opłat tytułu poboru wód w jednostkach regionalnych.

Raport Środowiskowy GK

W roku 2014 opublikowano Raport środowiskowy za rok 2013, współtworzony przez 36 spółek Grupy ORLEN. Raport prezentuje najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska oraz wyzwania w obszarze zrównoważonego podejścia do otoczenia, w którym funkcjonuje Koncern. W proces przygotowania dokumentu włączyły się spółki GK ORLEN działające nie tylko w Polsce, ale również na Litwie, w Niemczech oraz Republice Czeskiej. Czytaj więcej...