Odpady

Odpady, zgodnie z ich definicją ogólną, to wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest obowiązany.

Wyróżniamy odpady technologiczne (niebezpieczne i inne niż niebezpieczne) oraz komunalne. Ochrona przed odpadami to określona hierarchia działań wskazująca przedsiębiorcy, ale także każdemu z nas kolejne kroki:

  1. przede wszystkim zapobiegaj powstawaniu odpadów,
  2. jeżeli już powstaną zrób wszystko, aby można było je ponownie wykorzystać – SEGREGUJ,
  3. dzięki temu możliwy będzie ich recykling,
  4. lub inne procesy odzysku,
  5. jeżeli wszystkie powyższe nie będą możliwe do spełnienia - pozostanie unieszkodliwianie.

PKN ORLEN świadomie, zgodnie z hierarchią działań, prowadzi gospodarkę odpadami. Jest ona uregulowana szeregiem wewnętrznych aktów organizacyjnych sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z nich jest Procedura Gospodarki Odpadami stanowiąca dokument systemowy w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W 2014 roku w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku ilość wytworzonych odpadów w stosunku do roku 2013 wzrosła o 62,34 %. Różnica wynika głównie z większej w 2014 roku ilości odpadów złomu pochodzących z robót rozbiórkowych i inwestycyjnych. Odpady te podlegają największym wahaniom ilościowym, a zgodnie z zawartymi umowami ich wytwórcą jest PKN ORLEN.

Gospodarka odpadami w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

OdpadyIlość [Mg]wzrost / spadek
20132014[%]
Wytworzone ogółem: 13 050 21 185 62,34
w tym:
-      niebezpieczne, 6 298 6 281 -0,27
-      inne niż niebezpieczne  (z wyłączeniem odpadów komunalnych). 6 752 14 904 120,73
Przekazane do odzysku 11 345 17 196 51,57
Przekazane do unieszkodliwienia ogółem
w tym: 1 301 1 564 20,22
-      do termicznego przekształcenia, 344 0 -100,00
-      do unieszkodliwienia w inny sposób. 957 1 564 63,43
Magazynowane 2 913 5 339 83,25

W roku 2014 procesom odzysku poza granicami Polski poddano 4 700 Mg odpadów niebezpiecznych oraz 355 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, Zakład produkcyjny w Płocku może prowadzić działalnośc w zakresie  zbierania od podmiotów obcych wybranych odpadów w magazynach stanowiących część zakładu. W roku 2014 masa zebranych odpadów wyniosła 278,0 Mg.

Ilość zebranych odpadów łącznie i dla wybranych rodzajów odpadów

Ilość zebranych odpadów łącznie i dla wybranych rodzajów odpadów

  

Zakład PTA we Włocławku wytworzył w roku 2014 o 27,35% mniej odpadów niż w roku poprzednim. Gospodarka odpadami była prowadzona zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym.

Gospodarka odpadami w Zakładzie PTA we Włocławku

OdpadyIlość [Mg]wzrost/spadek
20132014[%]
Wytworzone ogółem: 7 511 5 457 -27,35
w tym:
-      niebezpieczne, 7 399 5 367 -27,46
-      inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych). 112 90 -19,64
Przekazane do odzysku 102 162 58,82
Unieszkodliwione ogółem 
w tym:
7 115 5 632 -20,84
-      termicznie, 3 325 0 -100,00
-      przekazane do unieszkodliwienia w inny sposób. 3 790 5 632 48,60
Magazynowane 343 3 -99,13

Zarówno w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku jak i w Zakładzie PTA we Włocławku nie przekroczono limitów określonych w pozwoleniach zintegrowanych.

W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, w roku 2014 prowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Odpady komunalne zebrane selektywnie

Rodzaj odpaduKod odpadu wg katalogu odpaduMasa [Mg]Wzrost/spadek [%]
20132014
Makulatura 20 01 01 56,160 63,63 13,30
Szkło 20 01 02 0,360 1,518 321,67
Baterie 20 01 34 0,086 0,144 67,44
Tworzywa sztuczne 20 01 39 20,658 25,132 130,64
Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 795,438 823,376 3,5%

Od października 2014 roku instalacja PTA we Włocławku wdrożyła program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tj: odpady tworzyw sztucznych i szkła.

Transfer odpadów niebezpiecznych

Wytworzone przezmiejsceprzeznaczenieMasa odpadów [Mg]
20132014
Zakład Produkcyjny Płock w granicach kraju do odzysku 309,420  838,980
do unieszkodliwienia 779,719  843,818
do innych krajów do odzysku 4 980,991  4 698,800
Zakład PTA we Włocławku w granicach kraju do odzysku 39,760  26,319
do unieszkodliwienia 3 790,00  5630,340
do innych krajów do odzysku 0,00  0,00

    

Ilość wytworzonych odpadów w Grupie ORLEN

Ilość wytworzonych odpadów [Mg]201220132014
Niebezpiecznych  52 629 66 379 69 434
Ogółem 121 711 152 717 152 619

Dane za rok 2013 i 2014 uwzględniają 36 spółek GK ORLEN (w tym PKN ORLEN S.A.).

Różnice w skali oddziaływania w latach 2012 i 2013 wynikają z szerszej prezentacji danych, tj. włączenia do dotychczasowego zestawienia 34 spółek, Energomedii Sp. z o.o. oraz Spolany a.s.