Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym

W PKN ORLEN funkcjonuje Systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej (ZIE) zapewniający prawidłowy przepływ informacji dotyczących zdarzeń planowanych, losowych i interwencyjnych.

PKN ORLEN przywiązuje szczególną wagę do ochrony środowiska naturalnego. Naszym priorytetem jest zachowanie harmonii pomiędzy otaczającą nas przyrodą, a przemysłem. Mamy świadomość wpływu działalności Spółki na środowisko. W prowadzonych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością przejawiającą się szacunkiem dla otaczającej przyrody oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska. Ważną rolę pełni System Zakładowej Inspekcji Ekologicznej. Pozwala on na bieżące monitorowanie wpływu firmy na środowisko. Zapewnia również prawidłowy przepływ informacji dotyczących zdarzeń planowanych, losowych i interwencji w trakcie normalnego funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku:

  • zdarzeniami planowanymi są m.in.: planowane postoje remontowe oraz inne operacje mające wpływ na środowisko (parowanie, dmuchanie, odwadnianie zbiorników, odkoksowanie pieców, regeneracje katalizatorów itp.),
  • zdarzeniami losowymi są działania nieplanowane, które mogą być spowodowane działaniem sił przyrody lub działaniami ludzi z zachowaniem przesłanek „losowości”, tzn. zdarzenia nieprzewidywalne, niezależnie od woli człowieka i nie do uniknięcia, mimo zachowania należytej staranności,
  • interwencje dotyczą zgłoszeń sytuacji uciążliwych, zjawisk wpływających ujemnie na stan otaczającego środowiska, które utrudniają lub pogarszają komfort życia ludzi, np. hałas, zanieczyszczenie powietrza.

W System ZIE włączone są: Centralny Dział Koordynacji Produkcji, Zakładowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Środowiska, spółka ORLEN Eko, a sposób działania opisany w Procedurze komunikowania się i przepływu informacji.

W PKN ORLEN prowadzony jest monitoring środowiska zgodnie z obowiązującymi Decyzjami (Pozwoleniami Zintegrowanymi) i Procedurą prowadzenia monitoringu środowiska oraz ewidencji wskaźników Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Dostarcza on informacji o wpływie jaki wywierany jest na środowisko i służy do oceny skuteczności działań prowadzonych w zakresie jego ochrony.

W roku 2014 w rejestrze Systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej odnotowano łącznie 160 zgłoszeń, z których 68 stanowiły zdarzenia planowane, 58 zdarzenia losowe i 34 interwencje.

Porównanie liczby zgłoszeń

RokŁącznieZdarzenia planowaneZdarzenia losoweInterwencje
2013 215 145 50 20
2014 160 68 58 34